Lukačka, Ján

Prof., PhDr. Ján Lukačka, CSc.
Oddelenie stredovekých dejín
Historický ústav SAV
Slovenská akadémia vied
P. O. Box 198 Klemensova 19 814 99 Bratislava
Slovenská republika