Csukovits, Enikő

Dr. Csukovits Enikő PhD. je vedúcou vedeckou pracovníčkou oddelenia stredoveku Historického ústavu Maďarskej akadémie vied. Jej vedecký záujem sa sústreďuje na politické a spoločenské pomery 14. – 15. storočia a na dejiny kultúry. Okrem niekoľkých desiatok vedeckých štúdií je zostavovateľkou viacerých publikácií (Z Bardejova do Prešporku. Spoločnosť súdnictvo a vzdelanosť v mestách v 13. – 17. storočí. Prešov – Bratislava, 2005 – aj v maďarskej verzii; Mátyás és a humanizmus. Budapest : Osiris Kiadó, 2008) a je autorkou monografií Középkori magyar zarándokok. Budapest, 2003; Az Anjouk birodalma 1301 – 1387. Budapest : Kossuth Kiadó, 2009.