Ducháček, Milan

PhDr. Milan Ducháček, PhD. (1978) vystudoval obor historie – český jazyk a literatura na Pedagogické fakultě Uni-verzity Karlovy; je externím doktorandem na Katedře dějin a didaktiky dějepisu tamtéž. Působí na Literární akademii – Soukromé vysoké škole Josefa Škvoreckého. Zabývá se dějinami české a slovenské historiografie a česko-slovenskými vztahy, pracuje na dizertaci o Václavu Chaloupeckém.
Z jeho bibliografie: Dva kohouti na jednom smetišti. Václav Chaloupecký, Josef Pekař a selská otázka v husit-ství. In NOVOTNÝ Robert – ŠÁMAL Petr (eds.). Zrození mýtu. Dva životy husitské epochy. K poctě Petra Čor-neje. Praha – Litomyšl : Paseka 2011, s. 389-403; Vladyka Dětenický z Dědic. Václav Chaloupecký jako strážce odkazu meziválečné historiografie. In JIROUŠEK Bohumil (ed.). Proměny diskurzu české marxistické historio-grafie (Kapitoly z historiografie 20. století), Historia culturae XV, Studia 10. České Budějovice : Jihočeská uni-verzita – Pelhřimov : Nová tiskárna Pelhřimov, 2008, s. 151-169.

Contact: