Hyrja, Jozef

Historický ústav Slovenskej akadémie vied
Institute of History, Slovak Academy of Sciences

ORCID ID 0000-0001-9170-1846