Botík, Ján

Prof. PhDr. Ján Botík, DrSc. (1938), je toho času emeritný profesor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Dlhodobo pôsobil v Ústave etnológie SAV v Bratislave (1967 – 1988) a v Slovenskom národnom múzeu v Martine a Bratislave (1989 – 2007). Vyštudoval odbor etnografia a folkloristika na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Oblasťami jeho záujmu sú tradičná rodina, ľudová architektúra a bývanie, migračné štúdie, teória etnicity, kolektívne identity, etnické minority na Slovensku a zahraniční Slováci. Absolvoval študijné pobyty v Maďarsku, Rumunsku, Srbsku, Bulharsku, Argentíne, Spojených štátoch amerických a v Kanade. Ján Botík je autorom a editorom dvoch desiatok odborných publikácií a približne dvoch stoviek vedeckých štúdií, článkov a recenzií bádateľských výsledkov.