Falisová, Anna

PhDr. Anna Falisová, CSc. Je samostatnou pracovníčkou Historického ústavu SAV v Bratislave. Venuje sa problematike dejín zdravotníctva a medicíny, najmä so zameraním na prvú polovicu 20. storočia. Je autorkou monografie Zdravotníctvo na Slovensku v medzivojnovom období (1999), spoluautorkou Chronológia vývoja vedy a techniky na Slovensku (2006) a autorkou desiatok štúdií z danej problematiky.