Druga, Marek

Oddelenie stredovekých dejín
Historický ústav SAV, P. O. Box 198
Klemensova 19
814 99 Bratislava
Slovenská republika