Džambazovič, Roman

Mgr. Roman Džambazovič, PhD. pôsobí ako odborný asistent na Katedre sociológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Dlhodobo sa venuje témam chudoby, sociálneho vylúčenia, marginalizovaným skupinám, sociálnym deviáciám a sociálnym problémom. O týchto témach prednáša a publikuje doma aj v zahraničí. V súčasnosti pracuje aj ako výskumník na Inštitúte pre výskum práce a rodiny v Bratislave. Je autorom monografie Chudoba na Slovensku. Diskurz, rozsah a profil chudoby (2007) a spolueditorom publikácií Chudoba v slovenskej spoločnosti a vzťah slovenskej spoločnosti k chudobe (2006) a Sociálne deviácie a kriminalita ako aktuálne spoločenské problémy (2008).