Ďurčo, Michal

Mgr. Michal Ďurčo
Historický ústav SAV
Slovenská akadémia vied
P. O. Box 198 Klemensova 19 814 99 Bratislava
Slovenská republika