Brtáňová, Erika

Doc. PhDr. Erika Brtáňová, CSc. je samostatnou vedeckou pracovníčkou oddelenia staršej slovenskej literatúry Ústavu slovenskej literatúry SAV. Zároveň prednáša na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity dejiny kultúry, rétoriku a poetiku. Vo svojej vedeckej práci sa zameriava na dejiny staršej slovenskej literatúry, literárnu medie-vistiku a venuje sa aj prekladom z latinského jazyka. Je autorkou monografie Stredoveká scholastická kázeň (Bratislava : Veda 2000, 199 s.), spoluautorkou a editorkou publikácie Cestopisná a memoárová literatúra 16. – 18. storočia (Bratislava : ÚSL SAV – Kalligram 2010); editorkou práce Jozef Ignác Bajza – Dielo. (Bratislava : Kalligram – ÚSL SAV 2009) a autorkou desiatok vedeckých štúdií a článkov.