Škorvanková, Eva

Mgr. Eva Škorvanková, PhD.
Katedra všeobecných dejín
Filozofická fakulta Univerzity Komenského
Gondova 2, P.O.BOX 32
814 99 Bratislava