Herucová, Marta

Ústav dejín umenia SAV
Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9, SK-841 04 Bratislava 4
Slovenská republika