Bernát, Libor

PhDr. et ThMgr. Libor Bernát, CSc. (*1958) študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Jana Evangelistu Pur-kyně (teraz Masarykova Univerzita) v Brne históriu (1978 – 1982), filozofiu (1979 – 1984). V rokoch 1986 – 1990 bol interným vedeckým ašpirantom na Karlovej univerzite v Prahe. V rokoch 1990 – 1997 vyštudoval externe teológiu na Komenského evangelickej teologickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Zaoberá sa najmä 16. a 17. storočím. Publikuje predovšetkým v časopisoch Studia Comeniana et Historica, Vlastivědný věstník moravský, Pedagogická revue, Jižní Morava, Slovenská štatistika a demografia a v ďalších. Z demografickej oblasti sa venuje najmä regionálnym dejinám Považia, kde spracoval monografiu o farnosti v Dubnici nad Váhom (2009). V súčasnosti pracuje ako stredoškolský pedagóg na gymnáziu v Dubnici nad Váhom.