Szabó, Miloslav

Mgr. Miloslav Szabó, PhD.
Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky
Univerzita Komenského v Bratislave
Gondova ul. 2, P.O. BOX 32
814 99 Bratislava
Slovenská republika