Sikora, Stanislav

PhDr. Stanislav Sikora, CSc.
Historický ústav SAV
Slovenská akadémia vied
P. O. Box 198 Klemensova 19 814 99 Bratislava
Slovenská republika