Harvát, Matej

Oddelenie stredovekých dejín
Historický ústav SAV
P. O. Box 198, Klemensova 19,
814 99 Bratislava
Slovenská republika