Mičko, Peter

doc. PhDr. Peter Mičko, PhD.
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
Katedra histórie
Tajovského 40
97401 Banská Bystrica
Slovensko