Kožiak, Rastislav

PhDr. Rastislav Kožiak, PhD.
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
Katedra histórie
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika