Acta Historica Neosoliensia 8/2005 - 19/2016

Vydavateľ: 
Katedra histórie FHV UMB
Miesto vydania: 
Banská Bystrica
Vychádza od: 
2005
Typ e-knihy: 
Ročenka

Acta historica Neosoliensia je odborné vedecké periodikum z oblasti histórie, muzeológie a príbuzných vedných odborov. Vychádza od roku 1998. Jeho poslaním je publikovať a sprístupňovať najnovšie výsledky výskumu pracovníkov z Katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a z jej partnerských inštitúcií na Slovensku a v zahraničí. ISSN 1336-9148 (tlačená verzia); ISSN 2453-7845 (elektronická verzia).
Periodicita: dvakrát ročne (od roku 2016)

Acta historica Neosoliensia is a reviewed scientific journal pertaining to the field of history, museology and other related scientific fields.
Journal has been published since 1998. The aim of the journal is to publish and present the latest outcomes of research of employees from the Department of History, Faculty of Arts, Matej Bel University in Banská Bystrica and its partner institutions from Slovakia and abroad.

www.ff.umb.sk/katedry/katedra-historie/acta-historica-neosoliensia.html