E-knihy

Predkladaný učebný text ponúka prehľad kľúčových filozofov histórie a otázok diskutovaných v oblasti kritickej filozofie histórie zhruba od druhej polovice 20. storočia. Záber je nevyhnutne selektívny. Pozornosť sa venuje iba autorom publikujúcim v angličtine, ktorí bývajú navyše spájaní s narativistickou filozofiou histórie. Hoci sa jednotlivé kapitoly postupne venujú piatim vybraným autorom (A. Danto, L. Mink, H. White, F. Ankersmit a P. Roth), dôraz je položený na zaujímavé otázky, ktoré analyzovali, a riešenia, v prospech ktorých argumentovali.

Acta historica Neosoliensia je odborné vedecké periodikum z oblasti histórie, muzeológie a príbuzných vedných odborov. Vychádza od roku 1998. Jeho poslaním je publikovať a sprístupňovať najnovšie výsledky výskumu pracovníkov z Katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a z jej partnerských inštitúcií na Slovensku a v zahraničí. ISSN 1336-9148 (tlačená verzia); ISSN 2453-7845 (elektronická verzia).
Periodicita: dvakrát ročne (od roku 2016)

"V súvislosti s rozvojom modernej spolocnosti, ktorej charakteristickým atribútom je rozširovanie strednej vrstvy so stúpajúcim disponibilným príjmom a vzrastajúcim fondom volného casu, dochádza k rozmachu najrôznejších podôb cestovania znacného množstva populácie. V priebehu 20. storocia sa cestovanie vrátane jeho inštitucionalizovaných organizovaných masových foriem stáva neoddelitelnou súcastou života modernej západnej spolocnosti.

"Zborník je pokusom vzdať poctu vzácnej učiteľke a sociologickej kolegyni docentke Dilbar Alijevovej. Je pomenovaný podľa jej štúdie, ktorá prvýkrát odznela na rovnomennom seminári k životnému jubileu autorky v júni 2006. Štúdii Tvár ako sociálny nástroj robí spoločnosť pätnásť príspevkov, ktorých autormi sú jej žiačky a žiaci, spolupracovníci a akademickí kolegovia." (z úvodu)

Monografia ukazuje nakoľko mala možnosť slovenská elita zapojiť priamo občanov (bez ohľadu na politickú či stavovskú príslušnosť, vierovyznanie a národnosť) do premien Slovenska v medzivojnovom období a nakoľko túto možnosť využila. Aj tento prevrat však ako napokon všetky rovnaké štátno-politické zmeny – neznamenal okamžitú premenu podmienok a zmýšľania obyvateľstva. Vyvolal skôr množstvo emócií, túžob, ale súčasne aj obáv z toho, čo prinesú pre rôzne spoločenské vrstvy obyvateľstva nasledujúce mesiace.

V tejto knihe som sa snažil poukázať na okolnosti, ktoré viedli k sformovaniu výraznej konfesionálnej a etnickej heterogenity v spomínaných regiónoch, ale tiež na faktory, vďaka ktorým sa táto pestrosť rôzne dlhú dobu udržala. Chcel som tiež upriamiť pozornosť na sociálny rozmer náboženského života a na dlhú dobu nepovšimnutý jav korelácie konfesionálnej a etnickej identity.

"Témy, na ktoré sa v tomto výbere sústreďujem, prinášajú veľké množstvo najrozličnejších rozporných otázok, načrtávajú prístup vedúcich politikov ČSR, Slovenska, Maďarska a Ruska k formovaniu zahraničnej politiky, vrátane vzťahov, v mimoriadne zložitom období. V situácii, keď sa nacistická mašinéria vydávala na pochod cez málo stabilnú a rozhádanú Európu, je mimoriadne zaujímavé sledovať názory, motiváciu a konanie vládnucich kruhov jednotlivých krajín, ale i reakcie rôznych politických strán a zoskupení.

Historické ústavy Slovenskej a Maďarskej akadémie vied spoločne usporiadali v októbri 2009 medzinárodnú konferenciu v Seredi s názvom Thurzovci a ich historický význam. Podnetom bolo 400. výročie zvolenia Juraja Thurza za palatína Uhorského kráľovstva. Organizátori cieľavedome zostavili program tak, aby poukázal na medzinárodnosť potenciálu aristokratického rodu, ktorý môžeme z viacerých hľadísk považovať za výnimočný.

Stránky