Za roľníka, pôdu a republiku. Slovenskí agrárnici v prvom polčase 1. ČSR

Vydavateľ: 
Historický ústav SAV v Prodama, spol. s r. o.
Miesto vydania: 
Bratislava
Rok vydania: 
2011
ISBN: 
978-80-89396-17-7
Typ e-knihy: 
Monografia

Cieľom práce bolo načrtnúť základný pohľad na činnosť slovenskej časti jednej z najvplyvnejších politických strán medzivojnového Československa a jej popredných predstaviteľov. Pokúša sa objasniť vývoj nezadržateľne smerujúci k spojeniu do jednej strany s českými partnermi a výhody, ktoré z toho obom zúčastneným skupinám plynuli. Úlohou bolo i zachytiť podiel slovenských predstaviteľov strany na politike celoštátnej strany, zastúpenie vo vrcholových orgánoch, ako aj úspešnosť či neúspešnosť pri presadzovaní špecifi ckých záujmov Slovenska, najmä pri hľadaní riešení neutešenej ekonomickej situácie slovenského roľníctva. Práca hľadá dôvody zotrvávania príčiny neschopnosti dohodnúť sa na spoločných postupoch s autonomistickou SNS, ktorá však dôsledne zotrvávala na pozíciách čs. štátnosti. Zásadnou úlohou bolo aj hľadanie odpovede na otázku, prečo sa strana, deklarovaná ako reprezentantka najpočetnejšej vrstvy slovenského obyvateľstva, nedokázala stať na Slovensku najpodporovanejšou politickou silou. (z úvodu)