E-knihy

"Aplikovaná (sociální) antropologie je označením snah o využití teorií, postupů a poznatků sociální a kulturní antropologie (či etnologie) při řešení praktických problémů současných komplexních společností vyplývajících z jejich kulturní a sociální rozmanitosti. Cílem Vybraných kapitol z aplikované sociální antropologie je představit jednak okruhy problémů, na které se aplikovaná sociální antropologie zaměřuje, a jednak specifické konceptuální a metodologické přístupy, které v rámci této disciplíny vykrystalizovaly v posledních desetiletích především ve Velké Británii a Spojených státech.

Predkladaný učebný text ponúka prehľad kľúčových filozofov histórie a otázok diskutovaných v oblasti kritickej filozofie histórie zhruba od druhej polovice 20. storočia. Záber je nevyhnutne selektívny. Pozornosť sa venuje iba autorom publikujúcim v angličtine, ktorí bývajú navyše spájaní s narativistickou filozofiou histórie. Hoci sa jednotlivé kapitoly postupne venujú piatim vybraným autorom (A. Danto, L. Mink, H. White, F. Ankersmit a P. Roth), dôraz je položený na zaujímavé otázky, ktoré analyzovali, a riešenia, v prospech ktorých argumentovali.

Acta historica Neosoliensia je odborné vedecké periodikum z oblasti histórie, muzeológie a príbuzných vedných odborov. Vychádza od roku 1998. Jeho poslaním je publikovať a sprístupňovať najnovšie výsledky výskumu pracovníkov z Katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a z jej partnerských inštitúcií na Slovensku a v zahraničí. ISSN 1336-9148 (tlačená verzia); ISSN 2453-7845 (elektronická verzia).
Periodicita: dvakrát ročne (od roku 2016)

"V súvislosti s rozvojom modernej spolocnosti, ktorej charakteristickým atribútom je rozširovanie strednej vrstvy so stúpajúcim disponibilným príjmom a vzrastajúcim fondom volného casu, dochádza k rozmachu najrôznejších podôb cestovania znacného množstva populácie. V priebehu 20. storocia sa cestovanie vrátane jeho inštitucionalizovaných organizovaných masových foriem stáva neoddelitelnou súcastou života modernej západnej spolocnosti.

Stránky