Tri jazyky, štyri konfesie. Etnická a konfesionálna pluralita na Zemplíne, Spiši a v Šariši

Vydavateľ: 
Historický ústav SAV vo vydavateľstve PRO HISTORIA
Miesto vydania: 
Bratislava
Rok vydania: 
2009
ISBN: 
978-80-970060-6-8
Typ e-knihy: 
Monografia

V tejto knihe som sa snažil poukázať na okolnosti, ktoré viedli k sformovaniu výraznej konfesionálnej a etnickej heterogenity v spomínaných regiónoch, ale tiež na faktory, vďaka ktorým sa táto pestrosť rôzne dlhú dobu udržala. Chcel som tiež upriamiť pozornosť na sociálny rozmer náboženského života a na dlhú dobu nepovšimnutý jav korelácie konfesionálnej a etnickej identity. Takto postavené ciele stavajú historický výskum pred úlohu hľadať nové, inovatívne prístupy, predpokladajú opustiť tradične preferovanú etatistickú perspektívu a pozornosť zamerať na mikroregióny, na sociálnu prax lokálnych spoločenstiev. Vyžadovalo si to analyzovať nielen právne normy vydávané štátom, nariadenia stolíc, cirkevných inštitúcií a iných nositeľov moci, ale skúmať aj schopnosť kontrolovať a sankcionovať ich dodržiavanie. Podobne zameraných výskumov je zatiaľ veľmi málo nielen v slovenskej historiografii, ale i v ostatných historických diskurzoch, ktoré sledovanému regiónu severovýchodného Uhorska tradične venujú najviac pozornosti. (z úvodu)