Realizácia a normalizačná revízia česko-slovenskej federácie (september 1968 - december 1970)

Vydavateľ: 
Ústav pro soudobé dějiny
Miesto vydania: 
Praha
Rok vydania: 
2011
ISBN: 
978-80-7285-140-9
Typ e-knihy: 
Dokumenty

Vznik a realizácia česko-slovenskej federácie v uvedených rokoch nastoľujú mnohé otázky, vyplývajúce z celkovej reformy štátu v kontexte so vtedajším spoločensko-politickým vývinom. Predmetný zväzok dokumentov sa pokúsil hľadať odpovede na otázky a v tejto vstupnej kapitole s určitého nadhľadu podať súvislosti zložitého vývoja v Československu. V tomto zlomovom čase tak zohľadniť súvislosti spoločenských pohybov vo vnútri a voči Československu, poukázať na vplyv konkrétneho prostredia štátu pri etablovaní jeho federatívneho usporiadania a v neposlednom rade na vzťahy dvoch štátotvorných národov – českého a slovenského. Tie zo širšieho uhľa pohľadu na štátoprávnu problematiku tvorili podstatný a východiskový subjekt a objekt národných, resp. československých dejín. Na druhej strane reformujúci štát spätne vstupoval do vnútra slovenskej a českej spoločnosti v záujme ich celkovej sebarealizácie. Jednou z podmienok k nástupu spoločenských reforiem sa stalo odstránenie direktívneho mechanizmu politickej a štátnej moci. (z úvodu)