Na zlome času / Im Wandel der Zeit

Vydavateľ: 
Univerzita Komenského
Miesto vydania: 
Bratislava
Rok vydania: 
2012
ISBN: 
978-80-223-3177-7
Typ e-knihy: 
Kolektívna monografia

Zborník Na zlome času / Im Wandel der Zeit je súborom štúdií germanistov Katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré vznikli v rámci dvojročného výskumného projektu VEGA 1/0284/10. Vedeckým zámerom projektu bolo prispieť k výskumu multikultúrnych aspektov literárnych a kultúrnych dejín Bratislavy z pohľadu germanistickej literárnej vedy.
Projekt si v tejto súvislosti stanovil za cieľ mapovať modernizačné tendencie v spojení s premenou mesta na moderne sa rozvíjajúcu metropolu, pričom sa zameral na obdobie od rozpadu Rakúsko-Uhorskej monarchie do konca tridsiatych rokov, v niektorých štúdiách s presahom až do polovice 40. rokov 20. storočia. Projekt sledoval, ako sa tento proces prezentoval v nemeckojazyčnej, ale i slovenskej kultúre regiónu v kontakte s ostatnými kultúrami. Obdobie premien sa dotýkalo všetkých oblastí kultúrno-spoločenského života a výskum ho zachytil z viacerých pohľadov.