Československá zahraničná politika 1945 - 1992

Vydavateľ: 
Historický ústav SAV a PRODAMA
Miesto vydania: 
Bratislava
Rok vydania: 
2007
ISBN: 
978-80-969782-0-5
Typ e-knihy: 
Monografia

Nie je nijakým tajomstvom, že dejiny zahraničnej politiky určitého štátu – práve tak ako dejiny vo všeobecnosti – nemožno redukovať na číru „katalogizáciu" jednotlivých historických udalostí a faktov zoradených v časovej postupnosti. Pokus objasniť určitý výsek minulosti len pomocou súboru rozličných základných dát v sebe skrýva úskalie aj preto, že informácie, ktoré takéto dáta obsahujú, sú vždy kusé: ich výpovedná hodnota sa pritom nedá zvýšiť jednoduchým hromadením ďalších základných historických údajov, ale len ich komentovaním alebo zhodnotením v tých prípadoch, keď si to ich povaha a vzájomná podmienenosť vyžaduje. Používateľ tohto chronologického prehľadu by sa preto nemal domnievať, že v ňom nájde všetky základné historické dáta týkajúce sa československej zahraničnej politiky v rokoch 1945-1992, ale že táto práca pomôže záujemcom o československú zahraničnú politiku v rokoch 1945-1992 oboznámiť sa aspoň v skromnej miere i s tými jej stránkami a aktivitami, bez poznania ktorých by obraz o nej bol neúplný a azda i skreslený.