E-knihy

Edícia archívnych dokumentov k vzniku Československej republiky je výsledkom spolupráce dvoch štátnych archívov v Bratislave a v Košiciach spolu s ich pracoviskami a Petrom Chorvátom z Vojenského historického ústavu v Bratislave. Naším cieľom bolo publikovať archívne dokumenty nachádzajúce sa v týchto archívoch, ktoré podľa spoločnej mienky najlepším spôsobom vypovedajú o vzniku Československej republiky a o jej prvom roku fungovania.

Výročí sta let od vzniku Republiky československé pokládáme za vhodnou příležitost k pokusu o rekapitulaci odkazu „generace roku 1914“ v české a slovenské historiografii. Cílem autorského kolektivu přitom nebyly přehledové či životopisné kapitoly, nýbrž interpretačně otevřené problémy.

Fenomén zbojníctva má svoje stále miesto v slovenskej kultúre. Prečo sa aktivity zbojníkov, aj dnes kriminálne, vyzdvihujú? Jedným z našich národných hrdinov je odsúdený a popravený zbojník Juraj Jánošík. Platilo jeho legendárne: „Bohatým bral a chudobným dával"? Boli skutočne zbojníci bojovníkmi proti sociálnej nespravodlivosti? Na tieto a ďalšie otázky sa pokúsili nájsť odpoveď historici, archivári a iní vedeckí pracovníci na vedeckej konferencii Zbojníctvo na Slovensku 4. novembra 2013 v Liptovskom Mikuláši ako súčasť série podujatí pri príležitosti 300. výročia popravy Juraja Jánošíka.

Cieľom práce bolo načrtnúť základný pohľad na činnosť slovenskej časti jednej z najvplyvnejších politických strán medzivojnového Československa a jej popredných predstaviteľov. Pokúša sa objasniť vývoj nezadržateľne smerujúci k spojeniu do jednej strany s českými partnermi a výhody, ktoré z toho obom zúčastneným skupinám plynuli.

"Aplikovaná (sociální) antropologie je označením snah o využití teorií, postupů a poznatků sociální a kulturní antropologie (či etnologie) při řešení praktických problémů současných komplexních společností vyplývajících z jejich kulturní a sociální rozmanitosti. Cílem Vybraných kapitol z aplikované sociální antropologie je představit jednak okruhy problémů, na které se aplikovaná sociální antropologie zaměřuje, a jednak specifické konceptuální a metodologické přístupy, které v rámci této disciplíny vykrystalizovaly v posledních desetiletích především ve Velké Británii a Spojených státech.

Stránky