Inštitucionálne predpoklady vývoja vedy na Slovensku po roku 1918

1/2011

Vedecké aktivity v rámci slovenskej národoveckej society pred rokom 1918 sú často charakterizované ako amatérske a nadšenecké. Toto hodnotenie je v mnohých ohľadoch oprávnené, pričom jednu z hlavných príčin treba vidieť v absencii inštitucionálneho zázemia, nevyhnutného pre profesionalizáciu a špecializáciu jednotlivých vedeckých aktivít slovenskej inteligencie. Zásadný politický medzník, ktorý predstavuje rok 1918, sa celkom prirodzene významným spôsobom odzrkadlil aj v rámci dejín vedy na Slovensku, ktoré sa po prvýkrát konštituovalo ako územnosprávna jednotka v novom štáte.
Cieľom tohto čísla Forum Historiae je ponúknuť analýzu inštitucionálnych predpokladov vývoja vedy na Slovensku po roku 1918 prostredníctvom doposiaľ nepreskúmaných, resp. málo známych aspektov.

FORUM HISTORIAE 1/2011: Inštitucionálne predpoklady vývoja vedy na Slovensku po roku 1918
ZOSTAVOVATEĽ: Karol Hollý
PREKLADY DO ANGLIČTINY: Blanka Szeghyová
GRAFICKÁ ÚPRAVA: Juraj Benko
AUTORI: Valerián Bystrický; Milan Ducháček; Anna Falisová; Ľudovít Hallon; Adam Hudek; Ivan Kamenec; Miroslav Sabol; Jozef Viceník
© HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED 2011