E-knihy

Predmetom publikácie sú lazaretné a frontové vojnové cintoríny, nachádzajúce sa na území okresov Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Snina, Stropkov, Svidník a Vranov nad Topľou. Obsahové a územné vymedzenie skúmanej problematiky korešponduje s priestorom a typom vojnových cintorínov, zakladaných na tých lokalitách z územia súčasného Slovenska, kde prebiehali počas prvej svetovej vojny bojové operácie, resp. kde boli mimo frontovej línie bezprostredne zriaďované prvé záchytné vojenské nemocnice a lazarety.

This publication is based on a series of lectures given at the Institute of European and International Relations in the Faculty of Social and Economic Sciences of Komensky University in Bratislava. The language style used for the lectures has been modified to meet the requirements of a written text. The ten chapters of this publication are relatively short. The idea was to focus, not on an excessive number of details and historical facts but on some crucial features and consequences of colonialism, in particular European attitudes and ideas in the colonial context.

Na pozadí študentských protestov v máji 1956 a politiky KSČ voči vysokoškolákom v druhej polovici 50. rokov autor predkladá interdisciplinárnu, politologicko-historickú analýzu postupnej transformácie komunistického režimu v Československu na režim poststalinistického typu. V publikácii sa sústreďuje na zobrazenie formovania výkonných elít režimu a premeny procesu vytvárania obrazu „nového socialistického človeka“ na príklade politiky voči mladej generácii v sledovanom období.

Prostredníctvom zápisníc nadlackého evanjelického farára Ľudovíta Haana môžeme nazrieť do života uzavretej spoločnosti evanjelických Slovákov v Nadlaku, a dokonca aj do doteraz neznámeho sveta, do každodenného života roľníckych rodín. z príbehov, ktoré nám Haan predstavuje, dostávame veľa informácií o vnútornom svete súvekých manželstiev, o hraniciach a medziach mužských a ženských rolí, o ich nevyrovnalosti, ako aj o rámcoch verbálneho a fyzického násilia.

This book provides an overview of the various forms and trajectories of Great Power policy towards Central Europe between 1914 and 1945. This involves the analyses of diplomatic, military, economic and cultural perspectives of Germany, Russia, Britain, and the USA towards Hungary, Poland, the Baltic States, Czechoslovakia and Romania. The contributions of established, as well as emerging, historians from different parts of Europe enriches the English language scholarship on the history of the international relations of the region.

Časopis Kor/ridor vznikol z činnosti Slovensko–maďarskej komisie historikov. Tá sa zhodla, že len spoločné inštitúcie, ktoré berú do úvahy seriózne odborné hľadiská, sa môžu stať základom dlhodobého, prínosného a intenzívneho vzťahu dvoch historiografií.

Česko-slovenskú historickú ročenku vydáva Česko-slovenská/Slovensko-česká komisia historikov, ktorá je jednou z niekoľkých bilaterálnych či trilaterárnych komisií, ktoré koordinujú spoluprácu medzi jednotlivými národnými historiografiami. Vznikla v roku 1994, ročenku začala vydávať o dva roky neskôr. Postupne prispela k tomu, že sa obe národné historiografie navzájom rešpektujú a navzájom spolupracujú.

Stránky