AKTUÁLNA TÉMA AKTUÁLNA TÉMA

Untitled Document

Pojem „ideológia" je obeťou vlastnej popularity. Po vyše dvoch storočiach prítomnosti v diskurze sa jeho obsah i hranice zahmlili. Má množstvo odborných definícií a ešte viac využití v bežnom jazyku. Napriek tomu zastáva zmysluplné miesto v základnej výbave vedy – ako konceptuálny nástroj i ako predmet bádania. Na ideológiu má význam sa pýtať a hľadať ju v rôznych oblastiach poznania i konania. Hoci sa rada maskuje a skrýva, dá sa identifikovať ako vplyvná súčasť rôznych diskurzov – nielen vo sfére politiky, ale i vo vede, umení, urbanizme či cestovnom ruchu. V historickej perspektíve sa o to pokúša aj toto číslo Forum Historiae.

Forum Historiae 1/2014: Ideológia v priestore a čase
Zostavovatelia: Mgr. Juraj Benko, PhD. - Mgr. László Vörös, PhD.
Preklady do angličtiny: PhDr. Zuzana Orságová, PhD.
Preklad z bulharčiny: Marína Zavacká, PhD.
Jazyková redatorka: Mgr. Viera Luptáková, PhD.
Grafická úprava: Mgr. Juraj Benko, PhD.
Autori: Mgr. Juraj Benko, PhD.; Prof. Grigorij P. Meľnikov, kand. hist. vied; PhDr. Jan Randák, Ph.D.; Mgr. Peter Szalay, PhD.; Mgr. Pavel Šuška, PhD.; M.arch. Ing. arch. Mária Topolčanská, PhD.; MA, DEA Alexander Vezenkov, PhD.; Mgr. László Vörös, PhD.; Mgr. Aleš Vrbata Ph. D.; Mgr. Eugen Zeleňák, PhD.
 
Forum Historiae 1/2014 "Ideológia v priestore a čase" bolo podporené Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách.
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2014

FÓrum FÓrum

Medzi vedou a politikou - večná dilema histórie?

Impulzom k nastolenej diskusii je Výzva z Blois z 28. októbra 2008, v ktorom časť európskej historickej obce protestuje voči pokusom niektorých štátov a Európskej únie zákonne stanoviť, ako interpretovať niektoré historické javy. Výzva vyvolala súhlasné i odmietavé reakcie historikov, politikov a širšej verejnosti. Diskusie, ktoré pôvodne reagovali najmä na situáciu vo Francúzsku, nie sú ani pre nás tak vzdialenou a odťažitou záležitosťou, akou by sa mohli na prvý pohľad zdať. Dôkazom sú najmä – pre mimoriadne stojaté vody slovenskej historiografie doslova búrlivé – reakcie a iniciatívy v súvislosti s Lex Hlinka na jeseň roku 2007.

Aké dejiny chceme, aké potrebujeme?

Historik nežije v slonovinovej veži dokonale neutrálnej vedy. Jeho práca je konfrontovaná so „spoločenskou objednávkou“, ktorá sa prejavuje v rôznych podobách. Aká je spoločenská objednávka voči slovenskej historiografii dnes a kto je hlavným „objednávateľom“? K čomu vôbec potrebuje dnešný človek dejiny? Na druhej strane, k akým výzvam a impulzom zvonku by sa slovenská historiografia nemala obracať chrbtom a aké miesto tu zohráva nové médium: internet?
Nemáte roly potrebné k prístupu na tento portlet.

Vítame Vás na portáli Forum Historiae!

Všeobecné

Portál je vytvorený na platforme Liferay, ktorá ponúka dynamický priestor na zdieľanie informácií. Naším cieľom je okrem uverejňovania časopisu Forum Historiae prispieť k zdieľaniu poznatkov z oblasti historiografie a príbuzných vedných odborov...

Ďalšie časopisy HÚ SAV Ďalšie časopisy HÚ SAV

Untitled Document

MONITOR Médií MONITOR Médií