E-knihy

Kniha sa zaoberá politickou dimenziou vzťahov medzi slovenskou literatúrou a komunistickou mocou v období druhej polovice 50. rokov. Konkrétny časový rámec, ktorý predkladaná kniha sleduje, nebol zvolený náhodne. Obdobie nasledujúce po XX. zjazde Komunistickej strany Sovietskeho zväzu v roku 1956 do začiatku 60. rokov je obdobím začiatku emancipácie občianskej spoločnosti vrátane kultúry od mocenského a ideologického diktátu Komunistickej strany Československa. Hoci obdobie po roku 1957 až do začiatku 60.

Na pozadí študentských protestov v máji 1956 a politiky KSČ voči vysokoškolákom v druhej polovici 50. rokov autor predkladá interdisciplinárnu, politologicko-historickú analýzu postupnej transformácie komunistického režimu v Československu na režim poststalinistického typu. V publikácii sa sústreďuje na zobrazenie formovania výkonných elít režimu a premeny procesu vytvárania obrazu „nového socialistického človeka“ na príklade politiky voči mladej generácii v sledovanom období.

Bezprostredne po páde komunistických režimov prechádzal širšie chápaný región stredovýchodnej Európy rekonfiguráciou, v dôsledku ktorej sa zásadným spôsobom zmenila jeho mapa. Nacionalizmus opakovane potvrdil svoju silu a schopnosť budovať emocionálne väzby a solidárne vzťahy naprieč sociálnych, ideologických a neraz aj etnokultúrnych štiepení spoločnosti.