Slovensko na ceste k demokracii

Vydavateľ: 
Historický ústav SAV
Miesto vydania: 
Bratislava
Rok vydania: 
2009

OBSAH

Politický vývoj Slovenska po vzniku ČSR
1. KAPITOLA : Začleňovanie Slovenska do Československej republiky 1918 – 1920
2. KAPITOLA : Koncepcia autonómie Slovenska v maďarskej politike v rokoch 1918 – 1920
3. KAPITOLA : Jeden či dva národy? Dilema slovenskej politiky po vzniku ČSR
4. KAPITOLA : Autonomizmus Slovenskej národnej strany v rokoch 1918 – 1922
5. KAPITOLA : Župný zväz a úsilie o jeho vytvorenie v rokoch 1920 – 1926
6. KAPITOLA : Slovenská politika a jej úsilie o decentralizáciu výkonnej moci počas I. ČSR
7. KAPITOLA : K otázke personálneho obsadzovania orgánov štátnej
a verejnej správy na Slovensku v prvých rokoch po vzniku ČSR
8. KAPITOLA : K otázke zamestnávania legionárov v štátnych
a verejných službách v prvých rokoch ČSR

Osobnosti v slovenskej politike po roku 1918
9. KAPITOLA : Vavro Šrobár – prvý slovenský minister
10. KAPITOLA : Agrárna demokracia v diele a politike Milana Hodžu
11. KAPITOLA : Minister vnútra Juraj Slávik (1929 – 1932)
12. KAPITOLA : Veľká dcéra veľkého otca Alica Masaryková

K pôsobeniu agrárneho hnutia na Slovensku po roku 1918
13. KAPITOLA : Kľúčové momenty v orientácii a pôsobení agrárneho politického hnutia
na Slovensku v rokoch 1918 – 1938
14. KAPITOLA : Predpoklady realizácie pozemkovej reformy na Slovensku
v medzivojnovom období
15. KAPITOLA : K organizácii správy poľnohospodárstva na Slovensku po roku 1918
16. KAPITOLA : Kolonizácia a družstevníctvo
17. KAPITOLA : Hranice prvej ČSR a pozemková reforma

Zhrnutie
Summary
VÝBER Z POUŽITEJ LITERATÚRY
MENNÝ REGISTER