Piae Fundationes. Zbožné fundácie a ich význam pre rozvoj uhorskej spoločnosti v ranom novoveku

Vydavateľ: 
Historický ústav SAV vo vydavateľstve PRO HISTORIA
Miesto vydania: 
Bratislava
Rok vydania: 
2009
ISBN: 
978-80-970060-5-1
Typ e-knihy: 
Monografia

"Fundácie, ich vznik a aktivity, boli významne poznačené časom, v ktorom vznikli, ako aj kultúrnym a spoločenským prostredím, v ktorom pôsobili. Fundácie vznikali ako „večné" inštitúcie, ale spoločnosť, v ktorej existovali, sa menila. V čase veľkých spoločenských zmien preto dochádzalo k vzájomnému napätiu medzi správcami fundácií a svetskými či cirkevnými jurisdikciami. Pod vplyvom spoločenských zmien sa museli nanovo defi novať ciele niektorých základín, zmenil sa správca i spôsob ich spravovania. Správcovia fundácií sa v Uhorsku v 18. storočí museli vyrovnať najmä s dôsledkami osvietenských reforiem Márie Terézie a Jozefa II. V čase ich panovania, teda v druhej polovici 18. storočia, začal štát riadiť a reformovať oblasť školstva a sociálnej starostlivosti, ktoré sa dovtedy vnímali najmä ako súčasť života cirkvi, ale aj samotnú cirkev a jej vnútorný život. Refoma cirkevných štruktúr, školských a charitatívnych inštitúcií nebola možná, pokiaľ štát nepodriadil svojej kontrole fi nančné zdroje, z ktorých boli tieto inštitúcie fi nancované. Podriadenie fundácií kontrole štátu bolo prvým krokom na ceste k osvietenskej reforme týchto sfér spoločenského života. Kontrola základín zároveň významným spôsobom posilnila vplyv štátu na riadenie školstva a systému sociálnej starostlivosti, obmedzila kompetencie cirkvi v tejto oblasti a stala sa nástrojom osvietenských reforiem."