Pokyny pre autorov

Forum Historiae je recenzovaný internetový vedecký časopis vychádzajúci dvakrát ročne. Každé číslo je tematicky definované. Obsahuje pôvodné vedecké príspevky, ktoré sú výsledkom intelektuálnej činnosti autora.
Všetky vedecké štúdie publikované v časopise prechádzajú recenzným konaním, ktoré sprostredkúva redakcia časopisu. Recenzné konanie je anonymné a vykonávajú ho na požiadanie dvaja odborní recenzenti. Recenzentmi sú vedeckí pracovníci pôsobiaci v akademickom a vysokoškolskom prostredí alebo iných odborných inštitúciách.
Forum Historiae publikuje štúdie v slovenskom, českom a anglickom jazyku. Rozsah štúdie by sa mal pohybovať v rozmedzí 10 až 30 normovaných strán. Rozsah môže v opodstatnených prípadoch a so súhlasom redakcie presahovať 30 normovaných strán. Ku každej štúdii je potrebné pripojiť anotáciu v anglickom jazyku v rozsahu približne 1 800 znakov v anglickom jazyku a krátku informáciu o autorovi, v ktorej by mala byť uvedená jeho inštitucionálna afiliácia, profesijné zameranie a e-mailová adresa.