E-books

elkový život slovenskej spoločnosti v minulom storočí rozhodujúcim spôsobom ovplyvnil zánik Rakúsko-Uhorskej monarchie, účasť slovenskej politickej reprezentácie na tvorbe

Milan Zemko v knihe skúma predovšetkým politické dejiny Slovenska, slovenskej spoločnosti a národa v prvej polovici 20. storočia. Tejto historickej problematike venuje dlhodobú výskumnú pozornosť v presvedčení, že práve toto obdobie a osobitne roky prvej Československej republiky znamenali zásadný, dovtedy nepoznaný zvrat v živote Slovákov a Slovenska. V tom čase Slováci zavŕšili svoje formovanie do moderného svojbytného európskeho národa, aj keď niektorí príslušníci susedných národov, ba dokonca aj niektorí Slováci to nechceli vziať na vedomie.

Predkladaná publikácia sa usiluje priblížiť, ako sa jednotlivé sociálne vrstvy a skupiny či občianske iniciatívy a prúdy pred a po 17. novembri 1989 vzopäli a vytvorili mohutné občianske hnutie. Tento nástup vyústil do požiadavky radikálnych zmien v celom existujúcom spoločenskom systéme. Publikácia akcentuje vývoj na Slovensku najmä od roku 1988 (hoci v úvodnej štúdii sa vracia až do roku 1985) do polovice roku 1990.

Počiatok českých dejín zaťažujú tri otázky. Za akých okolností prišli Slovania do Čiech? Ako vznikol český „gens“, ktorý dal meno a historický základ národu, ktorý trvá dodnes? Patrili alebo nepatrili Česi k Samovej ríši? Na prvé dve otázky odpovedáme približne v súlade s hlavnými a uznávanými výsledkami doterajšieho bádania. Príchod Slovanov do Čiech súvisel s pádom Durínskej ríše v roku 531 a s následným odchodom germánskych Markomanov z Boiohaema do Raetie a západnej časti Pobrežného Norika, kde sa z nich (a nielen z nich) stali Bavori.

Publikácia nás sprevádza vývojom písomnej kultúry v bratislavskej kapitule počas celého stredoveku.

Autor sa zameriava na problematiku administrtívnej kontroly tibetského buddhizmu zo strany Číny. Problematika usporiadania vzťahov štátu a náboženstva v Ázii sa v 90. rokoch

Milan Rastislav Štefánik patrí k najvýznamnejším postavám moderných slovenských dejín. Publikácia si nevšíma život a dielo M. R. Štefánika, jeho osudy, úspechy, životné

Monografia Na zlome času II / Im Wandel der Zeit II je pokračovaním rovnomennej monografie vydanej v roku 2011 z projektu VEGA s tematikou modernizačných (a antimodernizačných) tendencií v multikultúrnom priestore Bratislavy obdobia prvej Československej republiky, avšak s časovým presahom niekoľkých rokov pred i po jej vzniku a s teritoriálne rozšíreným záberom do historicky blízkych kultúrnych centier (Viedeň, Praha, Budapešť). Zameriava sa predovšetkým na nemeckojazyčné materiály v časopisoch a novinách ako aj knižných publikáciách skúmaného obdobia.

Zborník Na zlome času / Im Wandel der Zeit je súborom štúdií germanistov Katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré vznikli v rámci dvojročného výskumného projektu VEGA 1/0284/10. Vedeckým zámerom projektu bolo prispieť k výskumu multikultúrnych aspektov literárnych a kultúrnych dejín Bratislavy z pohľadu germanistickej literárnej vedy.

Pages