Seminár Zákony o pamäti

CEFRES (Francúzske výskumné centrum sociálnych vied) v spolupráci s Ústavom pro soudobé dějiny Akademie věd Českej republiky zorganizoval 29. novembra 2010 medzinárodný seminár s názvom Zákony o pamäti. Jeho cieľom bolo zamyslieť sa nad otázkami motívov schvaľovania zákonov týkajúcich sa pamäti a histórie, používaným slovníkom, aký by mal byť postoj vedcov z oblasti spoločenských vied k tejto otázke, či tieto zákony obmedzujú slobodu slova atď.
Diskusia nadväzovala na konferenciu organizovanú ÚSD AV ČR z októbra 2010, na ktorej nebolo dostatok priestoru venovať sa týmto otázkam, ale bola aj reakciou na aktivity smerujúce k prijatiu zákona o treťom odboji v ČR. Seminár, ktorý vznikol z iniciatívy riaditeľky CEFRESu Françoise Mayerovej, prebiehal v češtine a slovenčine si dal za cieľ porovnať skúsenosti s legislatívnym poňatím historického dedičstva z niekoľkých krajín konkrétne z Nemecka (Muriel Blaive), Českej republiky (Michal Kopeček, Tomáš Bursík), Francúzska (David Emler), Poľska (Nicolas Maslowski) a Slovenska (Michal Kšiňan). Týmto spôsobom otvoril komparatívnu dimenziu problematiky.