Výzvy na publikovanie

Časopis Forum Historiae publikuje iba tematické čísla. Autori by mali posielať svoje príspevky až po prečítaní Výzvy na publikovanie (nižšie). Príspevky, ktoré nebudú v súlade s tematickým zameraním uvedeným vo Výzve, budú odmietnuté.
Rukopisy sa zasielajú prostredníctvom prihlasovacieho formuláru vo formáte MS Word (.rtf, .doc alebo .docx). Po formálnej stránke príspevky musia byť upravené podľa Edičných pravidiel Forum Historiae pre autorov. Iba rukopisy, ktoré spĺňajú všetky formálne požiadavky, budú prijaté na posúdenie a publikovanie.

V súčasnosti predkladáme nasledujúce Výzvy:

2/2024: Becoming (Un)Political: Facets of Political Socialization in East Central Europe

Zostavovatelia: 
László Vörös
Termín odovzdania: 
31 May 2024

1/2025: Antifeminist Discourse in the 19th and 20th Centuries: Forms, Arguments, and Impact in East Central Europe

Zostavovatelia: 
Eva Škorvanková, Gabriela Dudeková Kováčová
Termín odovzdania: 
31 October 2024

2/2025: Theatre as a Venue and Tool of Social Change in the “Long” 19th Century

Zostavovatelia: 
Jana Laslavíková
Termín odovzdania: 
31 December 2024