Výzvy na podávanie príspevkov


Časopis Forum Historiae publikuje iba tematické čísla. Autori by mali posielať svoje príspevky až po prečítaní Výzvy na podávanie príspevkov. Príspevky, ktoré nebudú v súlade s tematickým zameraním uvedeným vo Výzve, budú odmietnuté.
Rukopisy sa zasielajú prostredníctvom e-mailu na adresy redaktorov, ktoré sú uvedené vo Výzve na predkladanie príspevkov.
Rukopisy majú byť vo formáte MS Word (.rtf, .doc alebo .docx). Po formálnej stránke príspevky musia byť upravené podľa „Edičných pravidiel Forum Historiae pre autorov“. Iba rukopisy, ktoré spĺňajú všetky formálne požiadavky, budú prijaté na posúdenie a publikovanie.
 

2/2022 Kriminalita : Terminológia a interpretácia

Zostavovatelia: 
Angelika Herucová, Blanka Szeghyová
Termín odovzdania: 
28. február 2022

1/2023: For the Salvation of the Soul – Predeath and Funeral Rituals in the Middle Ages

Zostavovatelia: 
Žofia Lysá and Miriam Hlavačková
Termín odovzdania: 
31 August 2022