Výzvy na publikovanie

Časopis Forum Historiae publikuje iba tematické čísla. Autori by mali posielať svoje príspevky až po prečítaní Výzvy na publikovanie (nižšie). Príspevky, ktoré nebudú v súlade s tematickým zameraním uvedeným vo Výzve, budú odmietnuté.
Rukopisy sa zasielajú prostredníctvom prihlasovacieho formuláru vo formáte MS Word (.rtf, .doc alebo .docx). Po formálnej stránke príspevky musia byť upravené podľa Edičných pravidiel Forum Historiae pre autorov. Iba rukopisy, ktoré spĺňajú všetky formálne požiadavky, budú prijaté na posúdenie a publikovanie.

V súčasnosti predkladáme nasledujúce Výzvy: