2/2022 Kriminalita : Terminológia a interpretácia

Téma: 
2/2022
Zostavovatelia: 
Angelika Herucová, Blanka Szeghyová
Abstrakt: 

Číslo FH 2/2022 bude primárne zamerané na vývoj konceptualizácie a právnych i odborných definícií zločinu - foriem kriminálneho správania a ich interpretáciu v období stredoveku a raného novoveku. Hranice toho, čo bolo pokladané za zločin záviseli nielen od okolností daných mocou a náboženstvom, ale vyvíjali a menili sa, rovnako ako používaný jazyk. Pramene rôzneho charakteru – od právnych a oficiálnych zdrojov – zákonníkov a súdnych záznamov, cez naratívne pramene, moralistické a filozofické spisy, až po súkromné dokumenty – poskytujú plejádu označení pre kriminálne alebo v dobovom ponímaní hriešne a nežiaduce skutky, delikty proti právu alebo „morálke“, ktorých definovanie, vývoj a interpretácie by mali byť predmetom príspevkov čísla. Historická perspektíva, výklad právnej nomenklatúry a dobovej terminológie sú základom každého ďalšieho výskumu. Vítané sú tak teoretické štúdie, ako aj analýzy konkrétnych prípadov, v nasledujúcich okruhoch:
• označovanie kriminálneho správania v historických prameňoch a jeho interpretácia
• terminológia v zákonoch, právnych spisoch a súdnej praxi, vývoj názvoslovia a komparácia termínov
• vývoj jednotlivých typov deliktov a ich interpretácia
• definovanie zločinu a kriminálneho správania – idey, koncepty a autori
• náboženský rozmer kriminality, koncept zločinu ako hriechu
• kriminalizácia a dekriminalizácia niektorých foriem konania a ich spoločenské dôsledky
• teórie zločinu v dobových filozofických prácach a právnych textoch, ich vplyv a aplikácia v praxi

Termín odovzdania: 
28. február 2022
Príspevky: 

Jazyk: slovensky, česky, anglicky
Rozsah: 15 až 35 normostrán (27 000 – 63 000 znakov vrátane medzier a interpunkcie)
Úprava: podľa pokynov http://www.forumhistoriae.sk/sk/dokument/pokyny-pre-autorov
Príspevky bez predpísanej úpravy môžu byť odmietnuté alebo vrátené na opravu.
Príspevky posielajte na e-mailové adresy: a.herucova@gmail.com; blanka.szeghyova@savba.sk