Redakčná rada Redakčná rada

DOMÁCA:

Dana Hučková
Edita Ivaničková
Rastislav Kožiak
Elena Mannová
Miroslav Michela
Attila Simon
Juraj Šedivý

Jozef Tancer
Marína Zavacká
Eugen Zeleňák

 

ZAHRANIČNÁ:

Etienne Boisserie
József Demmel
Ewa Domanska

Rebekah Klein-Pejša
Roman Krakovský
James Krapfl
Milena Lenderová
Radu Mârza
Alexander Maxwell
Martin Nodl
Michal Pullmann
Jan Randák

Jelena Serapionova
Stanisław A. Sroka
Csaba Zahorán

O ČASOPISE O ČASOPISE

Forum Historiae. Časopis a portál pre históriu a príbuzné spoločenské vedy
ISSN 1337-6861

Vychádza z poverenia Historického ústavu SAV

Periodicita: dvakrát ročne
E-mail: forumhistoriae@gmail.com
Adresa: Forum Historiae, Historický ústav SAV, P.O.Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava

 

Časopis je indexovaný v:

Pokyny pre autorov Pokyny pre autorov

Forum Historiae je recenzovaný internetový vedecký časopis vychádzajúci dvakrát ročne. Každé číslo je tematicky definované. Obsahuje pôvodné vedecké príspevky, ktoré sú výsledkom intelektuálnej činnosti autora.
Všetky vedecké štúdie publikované v časopise prechádzajú recenzným konaním, ktoré sprostredkúva redakcia časopisu. Recenzné konanie je anonymné a vykonávajú ho na požiadanie dvaja odborní recenzenti. Recenzentmi sú vedeckí pracovníci pôsobiaci v akademickom a vysokoškolskom prostredí alebo iných odborných inštitúciách.
Forum Historiae publikuje štúdie v slovenskom, českom a anglickom jazyku. Rozsah štúdie by sa mal pohybovať v rozmedzí 10 až 30 normovaných strán. Rozsah môže v opodstatnených prípadoch a so súhlasom redakcie presahovať 30 normovaných strán. Ku každej štúdii je potrebné pripojiť anotáciu v anglickom jazyku v rozsahu približne 1 800 znakov v anglickom jazyku a krátku informáciu o autorovi, v ktorej by mala byť uvedená jeho inštitucionálna afiliácia, profesijné zameranie a e-mailová adresa.

 

 • Bibliografické odkazy
  • Bibliografické odkazy na stránkach Forum Historiae je potrebné uvádzať podľa normy STN ISO 690 – Dokumentácia. Bibliografické odkazy.

   Príklady:

   • Odkaz na monografiu (1 – 3 autori):
   1 KAMENEC, Ivan. Po stopách tragédie. Bratislava : Archa, 1991, s. 56.
   2 PEŠEK, Jan - BARNOVSKÝ, Michal. Štátna moc a cirkvi na Slovensku 1948 – 1953. Bratislava : Veda, 1997, 311 s.
   Pozn.: dve alebo tri mená sa navzájom oddeľujú spojovníkom s medzerami po oboch stranách spojovníka.

   • Odkaz na monografiu (viac ako 3 autori):
   3 HOLEC, Roman et al. Stopäťdesiat rokov slovenského družstevníctva : Víťazstvá a prehry. Bratislava : Družstevná únia SR, 1995, s. 201-202.
   Pozn: čísla strán v rozpätí strán sa uvádzajú so spojovníkom.

   • Odkaz na zborník ako celok:
   4 BYSTRICKÝ, Valerián (ed.). Slovensko v politickom systéme Československa : Materiály z vedeckého sympózia Častá 11. – 13. novembra 1991. Bratislava : Historický ústav SAV, 1992, 99 s.
   Pozn.: Ako prvý údaj sa uvádza meno editora, ak má primárnu zodpovednosť za zostavenie diela. Pri viacerých zostavovateľoch meno prvého na titulnom liste.
   Pozn.: Osoby, ktoré majú sekundárnu zodpovednosť (napr. vedecký redaktori, editori, prekladatelia...) sa uvádzajú za názvom.
   5 Slovenská veda : zborník zo 14. medzinárodnej konferencie. Ed. Elena Nedorostová. Bratislava : Veda, 2001, 248 s.

   • Odkaz na štúdiu v zborníku alebo v kolektívnej práci:
   6 MICHÁLEK, Slavomír. Hodža a Osuský, názory a pozície v rokoch 1939-1945. In PEKNÍK, Miroslav (ed.). Milan Hodža štátnik a politik. Bratislava : Veda, 2002, s. 301-317.

   • Odkaz na štúdiu publikovanú v periodiku:
   7 KOVÁČ, Dušan. Popoluška slovenskej historiografie – vlastné dejiny. In Historický časopis, 2004, roč. 52, č. 2, s. 233-244.

   • Odkaz na už uvedený prameň:
   8 KAMENEC, ref. 1, s. 37.
   V prípade, že v jednej poznámke sú uvedené dva pramene toho istého autora, v ďalších poznámkach uvádzame aj prvé slová názvu prameňa:
   9KAMENEC, Po stopách, ref. 1, s. 12.

   • Odkaz na elektronický zdroj:
   10 KUCIANOVÁ, Anna. Personálie v elekronickej súbežnej Slovenskej národnej bibliografii. In Bibliografický zborník 2000 – 2001 [online]. Martin : Slovenská národná knižnica, 2005, s. 136-139. Dostupné na internete: http://www.snk.sk/nbuu/Zborník_2000_2001.pdf

   • Odkaz na archívny prameň:
   11Slovenský národný archív (ďalej SNA), fond (ďalej f.) Povereníctvo informácií a osvety (ďalej PIO), kartón (ďalej k.), č. j. 785.

   Všeobecné poznámky:
   - Ak v prameni nie je uvedené miesto vydania, rok vydania, vydavateľstvo uvádzame: b. m., b. r., b. v.
   - V prípade viacerých miest vydania a vydavateľstiev sa názov vydavateľstva pridá k príslušnému miestu vydania: Praha : Argo; Bratislava : Concordia, 1999.
   - Ak je viac miest vydania a len jeden vydavateľ, tak miesta vydania oddelíme bodkočiarkou a medzerou: Bratislava; Martin Osveta, 1956.
   - Údaje v bibliografickom popise citovaného prameňa sa uvádzajú v jazyku prameňa až po údaj o rozsahu. Preklad názvu sa môže pripojiť v hranatých zátvorkách.
   - Skratkou pre označovanie strán alebo strany je s., ročníky časopisov a čísla zborníkov sa uvádzajú arabskými číslicami. Pokiaľ sú dokumenty v edíciách číslované, je potrebné uvádzať okrem strán aj číslo.

 • Redaktorská úprava článkov
  • Štruktúra článku:
   1. Názov, prípadne podtitul
   2. Meno autora
   3. Kľúčové slová (4 – 8)
   4. Perex
   5. Samotný text
   6. Resumé
   7. Údaje o autorovi (titul, pracovisko, oblasť záujmu, čo vyštudoval, webový odkaz)

   Riadkovanie: 1,5

   Veľkosť písma: 12

   Počet medzier medzi slovami: JEDNA. Aby nedochádzalo k vzniku nadmerne väčších medzier medzi slovami v texte, najlepšie je mať zapnutú funkciu „Zobraziť alebo skryť", ktorá ukazuje všetky medzery, aj chýbajúce, odrazenie nového odseku atď. Zdvojené medzery sa odstránia v celom texte funkciou: úpravy – nahradiť (dve medzery za jednu) – nahradiť všetko.

   Zarovnávanie: iba vľavo, nezarovnávať pravý okraj textu.

   Nedeliť slová.

   Odseky: začínať od začiatku riadka – nie so zarážkou.

   Synonymá: neopakovať rovnaké slová (slovesá, podst. mená atď.), ale využívať synonymá, aby text nebol jednotvárny.

   Citáty: kurzívou v úvodzovkách.

   Úvodzovky: predné vľavo dolu, zadné vpravo hore (tesne pri písmene, bez medzery), dbať na to, aby znaky boli z jedného fontu, pri použití kurzívy aj úvodzovky kurzívou.
   Pri použití priamej reči (citovanie po dvojbodke) sú zadné úvodzovky za interpunkčným znamienkom (bodkou, otáznikom, výkričníkom, čiarkou, trojbodkou), ak je citát uprostred vety (je jej časťou), potom sú zadné úvodzovky pred interpunkčným znamienkom.
   Osobitným typom sú tzv. vnútorné úvodzovky (používané vnútri citovaných textov), t. j. namiesto akoby dvoch čiarok len po jednej čiarke – predné vľavo dolu a zadné vpravo hore.

   Zátvorky: používame okrúhle zátvorky, pričom ak je celý text v zátvorkách kurzívou, aj zátvorky sú kurzívou (tým sa predíde zlievaniu zadnej zátvorky s posledným písmenom slova).
   Ak v rámci textu používame poznámku autora, resp. vysvetlenie pojmu v zátvorke, tento text je vrátane zátvoriek obyčajným typom.
   Ak doplníme chýbajúce časti textu (napr. starých listín) rekonštruovaným slovom, slovami, časťou slova, použijeme hranaté zátvorky a text vnútri nich kurzívou.

   Typizovanie písma:
   – obyčajným typom text vrátane perexu,
   tučne názov článku, prípadné medzititulky,
   kurzívou kľúčové slová, citácie, názvy periodík, záverečná časť o autorovi
   – tučnou kurzívou názvy kníh, diel, obrazov atď.

   Otázka citácií: vety a časti viet do kurzívy (v úvodzovkách), jedno- a viacslovné označenia bez kurzívy (v úvodzovkách)

   Pomlčka a spojovník: nezamieňať si používanie pomlčky (dlhšieho znaku okolo s medzerami) a spojovníka (kratš­ieho znaku bez medzier okolo neho).
   Pomlčka (ctrl + – na Num Lock alebo dvakrát spojovník) sa používa na označenie:

   1. časového rozpätia, pričom nahrádza výraz : v rokoch 1920 – 1955, január – marec, strana 5 – 10 (nesprávne: 1920-1955, 1920-55, takisto nesprávne 1920 až 1955),
   2. miestneho rozpätia (Bratislava – Viedeň),
   3. spoluautorstva (Pauliny – Ružička – Štolc),
   4. znamienka mínus (5 – 3).

   Spojovník sa používa na vyjadrenie:

   1. zlučovacieho vzťahu (Rakúsko-Uhorsko, bielo-modrý, Briandov-Kellogov pakt, resp. dvojité mená či priezviská),
   2. vzájomnosti (česko-slovenský),
   3. bližšieho určenia (Bratislava-mesto),
   4. približnosti (viac-menej),
   5. protikladu (Maďar-Nemaďar),
   6. spojenia číslic s písmenami (7-tisíc) a pod.

   Ak sa v tlačenom texte dostane spojovník na koniec riadka, treba ho na začiatku nasledujúceho riadka zopakovať, aby sa nemýlil s rozdeľovníkom, napr.: modro-
   -červený.

   Dátumy: správne: 12. októbra 1950, 2. storočie. nesprávne: 12.10.1950, 2.storočie. Medzi číslovkou a mesiacom, číslovkou a storočím je medzera.

   Percentá: s medzerou – 12 %.

   Tisícky: správne: 100 000, nie 100 tisíc, ani stotisíc

   Desatinné čísla: bez medzery – 5,7.

Etické štandardy časopisu Etické štandardy časopisu

Základné informácie o časopise

Forum Historiae (ďalej FH) je recenzovaný internetový interdisciplinárny vedecký časopis zameraný na témy súvisiace s dejinami stredoeurópskeho priestoru s dôrazom na skúmanie sociálnych javov a procesov od najstarších dejín až po súčasnosť. FH vychádza dvakrát ročne v podobe monotematických čísiel venujúcich sa konkrétnym témam z rôznych historiografických perspektív (štúdie z oblasti politických, sociálnych, kultúrnych dejín), súčasne sa však kladie dôraz na interdisciplinárne presahy (štúdie z oblasti metodológie, dejín pojmov, dejín literatúry a umenia, filozofie dejín, sociológie, sociálnej antropológie, politológie atď.).

FH vychádza pri Historickom ústave Slovenskej akadémie vied. Časopis vedú redaktori na čele s hlavným redaktorom v spolupráci s redakčnou radou časopisu, ktorá je zložená zo spoločenských a humanitných vedcov zo Slovenska a zahraničia. Redaktori dohliadajú na dodržiavanie etických štandardov a kontrolujú kvalitu publikovaných príspevkov. Etické štandardy sú záväzné pre redakciu FH a autorov, ktorí publikujú v časopise FH. Časopis FH vychádza dva krát ročne, v podobe monotematických čísel. Za výber príspevkov a ich formálnu stránku zodpovedajú editori v súčinnosti s redakciou.

Forum Historiae je časopis s voľným prístupom podľa definície BOAI o voľnom prístupe. Všetky obsahy sú voľne dostupné bez poplatku akémukoľvek užívateľovi či inštitúcii. Používatelia môžu čítať, sťahovať, kopírovať, distribuovať, tlačiť či iným spôsobom nakladať s plnotextovými obsahmi článkov (v súlade s publikačnou etikou a autorskými právami platnými v Slovenskej republike) bez predchádzajúceho vyžiadania povolenia od vydavateľa alebo autora.

Publikovanie príspevkov v FH nie je spoplatnené, od autorov nemôže byť vyžadovaná žiadna finančná úhrada.

V časopise Forum Historiae je možné publikovať štúdie v slovenskom, českom a anglickom jazyku.

 

Povinnosti redakcie

Redakcia dohliada, aby publikované príspevky zodpovedali medzinárodne akceptovaným etickým zásadám a akademickým zvyklostiam a bráni zneužitiu a ovplyvňovaniu intelektuálnych a etických zásad komerčnou sférou. Redakcia sa zaväzuje neustále zvyšovať kvalitu časopisu, podporovať slobodu slova, nezávislosť redaktorov a vedeckú diskusiu a chrániť duševné vlastníctvo.

 

Pôvodnosť príspevkov

Časopis FH uverejňuje výlučne pôvodné príspevky, ktoré prešli recenzným konaním. Odbornú kvalitu každého príspevku posúdia minimálne dvaja recenzenti. Recenzentmi sú vedeckí pracovníci pôsobiaci v akademickom a vysokoškolskom prostredí alebo iných odborných inštitúciách. Recenzné konanie je anonymné. Redakcia neakceptuje plagiáty a príspevky, ktoré nezodpovedajú vedeckým kritériám.

 

Povinnosti editora

Editor (alebo editori) má právo odmietnuť ponúkaný príspevok v prípade, že ten nie je v súlade s tematickým zameraním pripravovaného čísla. O uverejnení článku rozhoduje editor (alebo editori) a redakcia s ohľadom na výsledok recenzného konania. Pokiaľ je redaktor, resp. editor aj autorom publikujúcim vo vlastnom časopise, recenzné konanie musí prebiehať nezávisle na ňom. Bez recenzného konania môžu byť publikované výlučne recenzie a prepisy historických dokumentov. Editor (alebo editori) nesmie byť v konflikte záujmov s autormi predkladaných príspevkov. Editor (alebo editori) zachovajú anonymitu autorov príspevkov aj recenzentov. Editor, recenzent a redaktori posudzujú kvalitu príspevkov bez ohľadu na vek, pohlavie, rasu, sexuálnu orientáciu, náboženské vyznanie, národnosť, etnický pôvod, štátnu príslušnosť a politické názory autorov.

 

Povinnosti autora

Jednotlivé čísla časopisu FH sú monotematické, editor (alebo editori) oslovujú odborníkov na danú oblasť s ponukou uverejniť príspevok. Potenciálni autori sa môžu obrátiť na redakciu s ponukou publikovania príspevku.
Výsledky recenzného konania sú pre autorov záväzné. Podmienkou pre uverejnenie príspevku je zapracovanie odporúčaní recenzentov v rozsahu akom určia recenzenti. Autori sú povinní dodržiavať citačnú normu FH a publikačné štandardy uverejnené na http://www.forumhistoriae.sk/web/guest/redakcia. Každý autor, ktorý sa podieľal na výskume a písaní príspevku musí byť uvedený ako spoluautor a zároveň ako spoluautor nesmie byť uvedená osoba, ktorá sa na výskume a písaní nepodieľala. Autor má právo odvolať sa voči rozhodnutiu nepublikovať jeho príspevok. Odvolanie musí adresovať hlavnému redaktorovi. O odvolaní rozhoduje redakcia, vo výnimočných prípadoch v spolupráci s domácou a zahraničnou redakčnou radou. Autor zaslaním príspevku súhlasí s týmito etickými štandardmi.
Autori súhlasia s neobmedzeným a bezplatným sprístupnením svojich príspevkov na stránke www.forumhistoriae.sk a v databázach vedeckých časopisov.

 

Recenzné konanie a povinnosti recenzentov

Recenzné konanie je objektívne, anonymné a dôverné. Každý príspevok je posúdený dvomi anonymnými recenzentmi. Recenzenti kriticky zhodnotia všetky relevantné aspekty príspevku - pôvodnosť a originalitu, kvalitu použitej metódy a analýzy, adekvátnosť použitých zdrojov. Recenzenti sa musia vyhýbať nekorektnej kritike a ad hominem útokom. Tretia strana nemá prístup k recenznému posudku. Recenzenti nesmú byť v konflikte záujmov s autorom, s predkladaným výskumom a/alebo s organizáciou, resp. jednotlivcom, ktorý financuje alebo iným spôsobom podporuje výskum. Recenzentov vyberajú editori čísla na základe odborného zamerania a erudície. Recenzentmi sú vedeckí pracovníci pôsobiaci v akademickom a vysokoškolskom prostredí alebo iných odborných inštitúciách.
Prípadné sporné otázky, ktoré nie sú regulované v týchto etických štandardoch budú riešené v súlade s pravidlami Committee on Publication Ethics (http://publicationethics.org/resources/guidelines).

MAPA PORTÁLU MAPA PORTÁLU