KATEgórie KATEgórie

Autor publikácie

VŠETKY E-KNIHY VŠETKY E-KNIHY

Acta Historica Neosoliensia 15/2012

Ročenka Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Balkán a migrace. Na křižovatce antropologických perspektiv

Lenka J. Budilová - Gabriela Fatková - Lukáš Hanus - Marek Jakoubek - Michal Pavlásek

Balkán a nacionalismus. Labyrintem nacionální ideologie

G. Fatková-L. J. Budilová-M. Kouba-M. Pavlásek-V. Štěpánek

Genealogicko-heraldický hlas

Časopis Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti
Ukazujem 1 - 15 z 103 výsledkov.
Items per Page 15
z 7

NAJNOVŠIA E-KNIHA NAJNOVŠIA E-KNIHA

Ženská emancipácia. Diskurz slovenského národného hnutia na prelome 19. a 20. storočia

E-kniha
Karol Hollý
Vydavateľ
Historický ústav SAV
Miesto vydania
Bratislava
Rok vydania
2011
ISBN
978-80-89396-16-0

Dejiny ženskej emancipácie nemožno vnímať izolovane od iných fenoménov politických, sociálnych a intelektuálnych dejín. Je nesporné, že v období prelomu 19. a 20. storočia bol v strednej Európe dominujúcou ideológiou nacionalizmus. Toto tvrdenie platí ešte výraznejšie v rámci dejín jednotlivých národných hnutí v Rakúsko-Uhorsku. Myšlienky emancipácie žien a snahy ich praktické napĺňanie v prostredí národoveckých komunít sa teda rozvíjali v rámci nacionalistického diskurzu. Bolo to celkom prirodzené, keďže „nacionalizmus znamenal pre rozvoj emancipácie žien výrazný impulz." Úzka súvislosť medzi dejinami ženskej emancipácie a dejinami nacionalizmu predstavovala základné východisko pri koncipovaní predkladanej publikácie. Budem sledovať fenomén emancipácie žien primárne z pozície dejín ideí, ktoré boli nevyhnutne súčasťou dobového nacionalistického myslenia. Predmetom môjho záujmu tak bude myšlienkový svet slovenskej národoveckej society na konci 19. a začiatku 20. storočia. V tomto kontexte budem sledovať rozvoj ideí emancipácie žien v diskurze slovenského národného hnutia. Zaujímať ma budú vzájomné interakcie medzi nacionalizmom a feminizmom, ktoré v tomto prípade samozrejme nemožno od seba oddeliť. (Z úvodu)