KATEgórie KATEgórie

Autor publikácie

VŠETKY E-KNIHY VŠETKY E-KNIHY

Acta Historica Neosoliensia 8/2005 - 19/2016

Ročenka Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Balkán a migrace. Na křižovatce antropologických perspektiv

Lenka J. Budilová - Gabriela Fatková - Lukáš Hanus - Marek Jakoubek - Michal Pavlásek

Balkán a nacionalismus. Labyrintem nacionální ideologie

G. Fatková-L. J. Budilová-M. Kouba-M. Pavlásek-V. Štěpánek
Ukazujem 1 - 15 z 115 výsledkov.
Items per Page 15
z 8

NAJNOVŠIA E-KNIHA NAJNOVŠIA E-KNIHA

Československá zahraničná politika 1945 - 1992

E-kniha
Pavol Petruf
Vydavateľ
Historický ústav SAV a PRODAMA
Miesto vydania
Bratislava
Rok vydania
2007
ISBN
978-80-969782-0-5
Nie je nijakým tajomstvom, že dejiny zahraničnej politiky určitého štátu – práve tak ako dejiny vo všeobecnosti – nemožno redukovať na číru „katalogizáciu" jednotlivých historických udalostí a faktov zoradených v časovej postupnosti. Pokus objasniť určitý výsek minulosti len pomocou súboru rozličných základných dát v sebe skrýva úskalie aj preto, že informácie, ktoré takéto dáta obsahujú, sú vždy kusé: ich výpovedná hodnota sa pritom nedá zvýšiť jednoduchým hromadením ďalších základných historických údajov, ale len ich komentovaním alebo zhodnotením v tých prípadoch, keď si to ich povaha a vzájomná podmienenosť vyžaduje. Používateľ tohto chronologického prehľadu by sa preto nemal domnievať, že v ňom nájde všetky základné historické dáta týkajúce sa československej zahraničnej politiky v rokoch 1945-1992, ale že táto práca pomôže záujemcom o československú zahraničnú politiku v rokoch 1945-1992 oboznámiť sa aspoň v skromnej miere i s tými jej stránkami a aktivitami, bez poznania ktorých by obraz o nej bol neúplný a azda i skreslený.

Chronológia starších slovenských dejín

E-kniha
Ján Lukačka a kol.
Vydavateľ
Historický ústav SAV a PRODAMA
Miesto vydania
Bratislava
Rok vydania
2008
ISBN
ISBN 978-80-969782-8-1

Chronológia starších dejín Slovenska sumarizuje základné historické dátumy týkajúce sa dejín Slovenska od najstaršieho obdobia až do prvej polovice 19. storočia.


Adepti moci a úspechu. Etablovanie elít v moderných dejinách

E-kniha
Jaroslava Roguľová - Maroš Hertel a kol.
Vydavateľ
VEDA
Miesto vydania
Bratislava
Rok vydania
2016
ISBN
978-80-224-1503-3

Kolektívna monografia vydaná pri príležitosti životného jubilea slovenského historika Valeriána Bystrického.