Relácie Relácie

E-kniha

Diskusný cyklus RTVS pri príležitosti 500. výročia reformácie.

Rok 1517. Učenie Martina Luthera o náprave katolíckej cirkvi prevátilo Európu naruby. Šírilo sa do mnohých krajín a získavalo si davy stúpencov. Myšlienky reformácie sa udomácnili aj u nás. Priame dedičstvo Luthera na Slovensku je zachované v evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, ktorá je dnes druhou najväčšou cirkvou na Slovensku. Protestanti v priebehu storočí vtláčali krajine výraznú pečať na poli vzdelanosti, v národnom hnutí, v umení, v kultúre i v každodennom živote spoločnosti.  (RTVS)

Hosťami boli Mgr. Peter Macho, PhD., doc. Peter Šoltés, PhD. z Historického ústavu SAV a Mgr. Michal Zajden, PhD. z Evanjelického cirkevného zboru v Radvani. Moderuje Ľubomír Bajaník.

Premiéra: 11.10.2017

Po, 16 okt 2017 14:03:00 +0000

E-kniha

Diskusný cyklus RTVS pri príležitosti 500. výročia reformácie.

Rok 1517. Učenie Martina Luthera o náprave katolíckej cirkvi prevátilo Európu naruby. Šírilo sa do mnohých krajín a získavalo si davy stúpencov. Myšlienky reformácie sa udomácnili aj u nás. Priame dedičstvo Luthera na Slovensku je zachované v evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, ktorá je dnes druhou najväčšou cirkvou na Slovensku. Protestanti v priebehu storočí vtláčali krajine výraznú pečať na poli vzdelanosti, v národnom hnutí, v umení, v kultúre i v každodennom živote spoločnosti.  (RTVS)

Hosťami boli PhDr. Daniela Kodajová, PhD. z Historického ústavu SAV, doc. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol. z Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK a prof. Ing. arch. Janka Krivošová, PhD. zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Moderuje Ľubomír Bajaník.

Premiéra: 4.10.2017

Po, 16 okt 2017 13:33:00 +0000

E-kniha

V rozhlasovej relácii Chrobák v hlave_FM sa Fedor Blaščák venoval so svojimi hosťami porovnaniu režimov na Slovensku a v Chorvátsku počas obdobia druhej svetovej vojny. Hosťami boli historici Mgr. Miloslav Szabó, PhD. z Historického ústavu SAV a Mgr. Michala Lônčíková z FF Univerzity Komenského v Bratislave.

Premiéra: 4.9.2017

St, 04 okt 2017 08:54:00 +0000

E-kniha

V rozhlasovej relácii RTVS Rubikon predstavili publikáciu Historického ústavu SAV - Kauza Karvaš historici PhDr. Ľudovít Hallon, DrSc. a PhDr. Michal Schvarc, PhD. 

Premiéra 23.7.2017

St, 04 okt 2017 08:39:00 +0000

E-kniha

Diskusia bude orientovaná na zložité obdobie slovenských dejín od vypuknutia SNP až po Februárové udalosti v r. 1948, keď sa zavŕšil prechod z jednej totality do druhej. Renomovaní českí a slovenskí historici poskytnú nové a menej známe pohľady na tieto procesy, ktoré prakticky dodnes vyvolávajú polemiky na najrôznejších úrovniach. Čo viedlo k vypuknutiu Povstania, prečo nezačalo skôr, kto bol jeho mozgom, ako prebiehalo, v čom povstalci zlyhali, v čom boli úspešní, ako sa na Povstanie pozeralo obyvateľstvo, kto sa na ňom zúčastnil. Aké boli jeho výsledky, kto sa ich nakoniec zmocnil a použil ich po vojne, prečo komunisti potrebovali zamlčiavať účasť armády a Londýna a nakoniec, ako umožnilo, alebo zľahčilo Povstanie ruské zasahovanie do čs. politiky a viedlo ku komunistickému prevratu? A celkom na zaver, čo znamená Povstanie dnes? (RTVS)

Hosťami diskusnej relácie boli prof. PhDr. Karol Fremal, CSc.z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, PhDr. Marek Syrný, Phd. z Múzea SNP v Banskej Bystrici, Mgr. Michal Macháček z Karlovej Univerzity v Prahe a PhDr. Róbert Arpáš, PhD. z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Historického ústavu SAV.

Premiéra: 29.8.2017

Po, 02 okt 2017 15:55:00 +0000

E-kniha

Michal Havran v rámci relácie SK Dejiny diskutoval so svojimi hosťami na tému politickej teológie Slovenského štátu, polického katolicizmu a o interkonfesionálnych napätiach. Hosťami boli PhDr. Jakub Štofaník, PhD. z Masarykovho ústavu AV ČR v Prahe, katolícky teológ Miroslav Kocúr, evanjelický teológ Ondrej Prostredník a spisovateľ Peter Juščák.

Premiéra: 15.8.2017

Po, 02 okt 2017 15:25:00 +0000

E-kniha
Antisemitizmus a holokaust Na akú mentalitu nadviazala protižidovská politika Slovenského štátu, kto boli jej iniciátori a inšpirátori, ako sa realizovala, aké teologické ospravedlnenia ľudáci používali, ako sa na deportácie pozeralo obyvateľstvo, čo sa dialo po návrate preživších a prečo sme sa dopustili tak ťažkého zločinu? (RTVS)
Hosťami diskusnej relácie boli PhDr. Monika Vrzgulová, CSc. z Ústavu Etnológie SAV, PhDr. Martin Korčok, PhD. z Múzea holokaustu v Seredi, Mgr. Ján Hlavinka, PhD. z Historického ústavu SAV a politik, sociológ doc. Ing. Fedor Gál, DrSc.
Premiéra: 22.8.2017
Po, 02 okt 2017 14:59:00 +0000

E-kniha

Hospodársky život Slovenského štátu funguje v čase vojny. Jeho hospodárstvo je do veľkej miery podmienené nemeckým vojnovým plánom. Ako vyzeralo hospodárstvo na Slovensku, kto boli veľkí zamestnávatelia, aké veľké projekty boli spustené, aká bola životná úroveň, nezamestnanosť a koľko ľudí odchádzalo za prácou do Nemecka? Bol Slovenský štát ekonomickým zázrakom alebo iba nemeckou vojenskou dielňou? (RTVS)

Hosťami diskusnej relácie boli PhDr. Ľudovít Hallon, DrSc. a PhDr. Miroslav Sabol, PhD. z Historického ústavu SAV, doc. PhDr. Peter Mičko, PhD. z FF Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Mgr. Eva Škorvanková, PhD. z FF Univerzity Komenského v Bratislave.

Premiéra: 8.8.2017

Po, 21 aug 2017 16:35:00 +0000

E-kniha

Ako vyzeral politický život, média a umenie za Slovenského štátu ? Čo bolo zakázané a čo ľudácky režim vyzdvihoval ? Slovenský štát veľmi skoro zakázal pôsobenie drvivej väčšiny politických strán a hnutí, privilegoval svoju osobnú ľudácku tlač a rozhlas alebo spriatelené média, ktorých redakcie boli často prepojené s režimom. Svojich politických odporcov nechal zatvárať a Slovensko sa veľmi rýchlo v ocitlo v situácii režimu štátostrany. Do akej miery išlo o vývoj želaný a koncipovaný ľudáckymi predstaviteľmi, ako na jeho autoritatívnu podstatu vplývala vojna a ako nakoniec vyzerala nová estetika a štylizácie slovenského umenia a kultúry aj pod vplyvom nemeckých postupov a ríšskych umeleckých kánonov ? (RTVS)

Hosťami boli Mgr. Marína Zavacká, PhD. a PhDr. Jaroslava Roguľová, PhD. z Historického Ústavu SAV, Mgr. Bohunka Koklesová, PhD. z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD. z Právnickej fakulty UK v Bratislave.

Premiéra: 1.8.2017

Po, 21 aug 2017 16:21:00 +0000

E-kniha

V televíznom cykle SK Dejiny sa moderátor Michal Havran v diskusii s odborníkmi venuje rôznym aspektom fungovania vojnového Slovenského štátu v rokoch 1939 až 1945. 

Prvá časť je zameraná na vysvetlenie udalostí predchádzajúcich vyhláseniu Slovenského štátu v marci 1939 a pôsobeniu ľudovej strany v prvej Československej republike. Hosťami boli historici Mgr. Miloslav Szabó, PhD. a PhDr. Michal Schvarc, PhD. z Historického ústavu SAV, PhDr. Anton Hruboň, PhD. z FF Univerzity Mateja Bela a doc. PaeDr. Martin Pekár, PhD. z FF Univerzity Pavla Jozefa Šafárika.

Premiéra: 25.7.2017

Ut, 08 aug 2017 21:22:00 +0000

E-kniha

Ľudia svoje dejiny nielen vytvárajú, ale súčasne ich svojim spôsobom aj ničia, a to nie len vedomým či zlovoľným vymazávaním stôp. Mnohé tak miznú a strácajú sa v nevedomosti. Viaceré sa stratia jednoducho preto, lebo musia urobiť miesto novému poznaniu a rolu tu zohráva aj prirodzené zabúdanie. Historické povedomie je stále nedostatočné, a preto je príspustné rôznym populistickým výkladom dejín. Preto má tento rozhlasový cyklus jednu kľúčovú úlohu - osvetu v tom najrýdzejšom význame slova. (RTVS)

Hosťami rozhlasovej relácie RTVS boli historičky PhDr. Daniela Kodajová z HÚ SAV a Mgr. Alica Kurhajcová, PhD. z FF UMB v Banskej Bystrici. Zaoberali sa udalosťami rakúsko-uhorského vyrovnania z roku 1867.

Premiéra: 28.7.2017

Ut, 08 aug 2017 21:12:00 +0000

E-kniha

Ľudia svoje dejiny nielen vytvárajú, ale súčasne ich svojim spôsobom aj ničia, a to nie len vedomým či zlovoľným vymazávaním stôp. Mnohé tak miznú a strácajú sa v nevedomosti. Viaceré sa stratia jednoducho preto, lebo musia urobiť miesto novému poznaniu a rolu tu zohráva aj prirodzené zabúdanie. Historické povedomie je stále nedostatočné, a preto je príspustné rôznym populistickým výkladom dejín. Preto má tento rozhlasový cyklus jednu kľúčovú úlohu - osvetu v tom najrýdzejšom význame slova. (RTVS)

Hosťami rozhlasovej relácie RTVS boli historičky PhDr. Daniela Kodajová z HÚ SAV a Mgr. Alica Kurhajcová, PhD. z FF UMB v Banskej Bystrici. Zaoberali sa udalosťami rakúsko-uhorského vyrovnania z roku 1867.

Premiéra: 21.7.2017

Ut, 08 aug 2017 21:06:00 +0000

E-kniha

Ľudia svoje dejiny nielen vytvárajú, ale súčasne ich svojim spôsobom aj ničia, a to nie len vedomým či zlovoľným vymazávaním stôp. Mnohé tak miznú a strácajú sa v nevedomosti. Viaceré sa stratia jednoducho preto, lebo musia urobiť miesto novému poznaniu a rolu tu zohráva aj prirodzené zabúdanie. Historické povedomie je stále nedostatočné, a preto je príspustné rôznym populistickým výkladom dejín. Preto má tento rozhlasový cyklus jednu kľúčovú úlohu - osvetu v tom najrýdzejšom význame slova. (RTVS)

Hosťami rozhlasovej relácie RTVS boli tentokrát historici prof. PhDr. Roman Holec, DrSc. a PhDr. Dušan Kováč, DrSc. Zaoberali sa udalosťami rakúsko-uhorského vyrovnania z roku 1867.

Premiéra: 14.7.2017

Ut, 18 júl 2017 06:18:00 +0000

E-kniha

Ľudia svoje dejiny nielen vytvárajú, ale súčasne ich svojim spôsobom aj ničia, a to nie len vedomým či zlovoľným vymazávaním stôp. Mnohé tak miznú a strácajú sa v nevedomosti. Viaceré sa stratia jednoducho preto, lebo musia urobiť miesto novému poznaniu a rolu tu zohráva aj prirodzené zabúdanie. Historické povedomie je stále nedostatočné, a preto je príspustné rôznym populistickým výkladom dejín. Preto má tento rozhlasový cyklus jednu kľúčovú úlohu - osvetu v tom najrýdzejšom význame slova. (RTVS)

Hosťami rozhlasovej relácie RTVS boli tentokrát historici prof. PhDr. Roman Holec, DrSc. a PhDr. Dušan Kováč, DrSc. Zaoberali sa udalosťami rakúsko-uhorského vyrovnania z roku 1867.

Premiéra 7.7.2017

Ut, 18 júl 2017 06:04:00 +0000

E-kniha

Relácia RTVS Reportéri sa venovala rôznemu hodnoteniu osobnosti Jozefa Tisa v súvislosti s nedávno organizovanou konferenciou nitrianskeho biskupstva. V reportáži vystúpili aj historici z Historického ústavu SAV Mgr. Ján Hlavinka, PhD. a Mgr. Ladislav Vörös, PhD.

Premiéra 29.5.2017

Št, 01 jún 2017 07:37:00 +0000

E-kniha

V relácii Veda.sk vystúpili historici PhDr. Ivan Kamenec, CSc. a Mgr. Ján Hlavinka, PhD. z Historického ústavu SAV. Diskutovali o rôznych rozšírených mýtoch a dezinterpretáciách viažúcich sa na obdobie druhej svetovej vojny.

Premiéra: 6.5.2017

Po, 15 máj 2017 13:12:00 +0000

E-kniha

Hosťom v rozhlasovej relácii RTVS bol historik prof. PhDr. Roman Holec, CSc. Zameriava sa na výskum slovenských a stredoeurópskych dejín 19. a 20. storočia s dôrazom na hospodárske a sociálne dejiny, dejiny šľachty a envirometálne dejiny. Pôsobí sa na Historickom ústave SAV a na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Premiéra: 14.1.2017

St, 03 máj 2017 11:37:00 +0000

E-kniha

Hosťom rozhlasovej relácie RTVS bol historik PhDr. Valerián Bystrický, DrSc. Pôsobil ako dlhoročný pracovník Historického ústavu SAV a v rokoch 1998 až 2006 aj ako jeho riaditeľ.

Premiéra: 11.3.2017

Po, 17 apr 2017 15:44:00 +0000

E-kniha

V jednej z častí diskusnej relácie venovanej udalostiam Slovenského národného povstania sa historici venovali politickým, spoločenským a ďalším okolostiam sprevádzajúcim vznik slovenského štátu. Vystúpil Stanislav Mičev z Múzea SNP v Banskej Bystrici, Martin Pekár z UPJŠ v Košiciach a Michal Schvarc z Historického ústavu SAV Bratislava.

Premiéra: 16.7.2014

Po, 03 apr 2017 19:50:00 +0000

E-kniha

Témou publicistického cyklu boli niektoré fiktívne časti zo života osobností - Dalibora z Kozojed, kata Jana Mydláře a Alžbety Báthoryovej. Ako hostia v diskusii vystúpili Robert Šimůnek, Tomáš Sterneck z Historického ústavu AV ČR a Tünde Lengyelová z Historického ústavu SAV.

Premiéra: 25.3.2017

Po, 27 mar 2017 08:16:00 +0000