TÉMA TÉMA

Untitled Document

V posledných rokoch historici stále viac spochybňujú uzatvorenie prímeria ako definitívny predel, ktorý oddeľuje vojnový stav od mierového. Štáty často mobilizovali všetok svoj potenciál a možnosti, produkovali propagandu, oslavovali hrdinov, len aby porazili nepriateľa; rodiny prichádzali o otcov, synov, manželov či bratov; mnohí vojaci sa vracali domov zmrzačení a pod. Takéto procesy a udalosti nemožno zastaviť alebo zabudnúť na ne podpisom prímeria, aj keď na túto udalosť drvivá väčšina populácie čakala. Vojnový stav sa z právneho ani vojenského hľadiska nekončí prímerím. Koncept vystúpenia z vojny (sortie de guerre) chce uchopiť tento zložitý proces, ktorý má svoje vlastné trvanie a logiku. Historici z krajín Vyšehradskej štvorky a Francúzska ho v aktuálnom čísle Forum Historiae aplikujú na najväčšie vojenské konflikty 19. a 20. storočia, teda napoleonské vojny a dve svetové vojny.

Forum Historiae 2/2018: Vystúpenia z vojen: od napoleonských vojen po druhú svetovú vojnu
Zostavovatelia: Bohumila Ferenčuhová – Michal Kšiňan. V spolupráci s Antoinom Marèsom a Milenou Lenderovou
jazyková úprava: Katarína Kubáňová
PREKLADY A KOREKTÚRA ANGLICKÉHO JAZYKA: Silvia Holéczyová, Your Choice - jazykové služby, s.r.o.
KOREKTÚRA ČESKÉHO JAZYKA: Barbora Machková
PREKLADY Z FRANCÚZSKEHO JAZYKA: Silvia Ruppeldtová, Kornélia Ševčíková
obrázok na titulnej strane: Ľudia v parížskych uliciach oslavujú koniec vojny, 11.11.1918
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Stéphane Audoin-Rouzeau, Bohumila Ferenčuhová, Robert Frank, Gusztáv Kecskés D., Dušan Kováč, Michal Kšiňan, Milena Lenderová, Antoine Marès, Katarína Mešková Hradská, Marek Mikołajczyk, Marie-Pierre Rey
 
Forum Historiae 2/2018 „Vystúpenia z vojen: od napoleonských vojen po druhú svetovú vojnu" bolo podporované z projektu VEGA 2/0135/15 Víťazstvo a pád Tretej republiky. Malá dohoda medzi Francúzskom a Talianskom 1914 – 1940, Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-15-0349 Indivíduum a spoločnosť – ich vzájomná reflexia v historickom procese a Francúzskym inštitútom na Slovensku (Institut français de Slovaquie).
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2018

OBSAH OBSAH

« Späť

Vystúpenia z napoleonských vojen. Niekoľko námetov na reflexiu

Untitled Document
Marie-Pierre Rey
Summary

REY, Marie-Pierre: Exiting the Napoleonic Wars. Some Ideas to Reflect Upon.

In the three sections of her article the author ruminates on the exiting of the Napoleonic Wars, which, through their geographic dimension, length, the use of new military technology and ideological content, brought important structural changes, and not only to French society. In the first section we learn about the diplomatic-military level of activity at exiting the War in 1814–1818, when France returned from the position of outcast to move back into the community of European states. However, the political exiting of the Napoleonic Wars was much more complicated and, in the author's opinion, was still not complete even by 1830. Probably the most complicated part of the process was related to military veterans, as Napoleon had made use of conscription, which impacted hitherto unseen numbers of common men – non-professional soldiers. Besides the huge loss of life, the veterans suffered from various trauma, grievances and injuries, which, however, society wanted to forget as quickly as possible.

Keywords

Napoleonic Wars, exiting wars, France, post-war society, veterans

Bibliografická informácia

Marie-Pierre Rey : Vystúpenia z napoleonských vojen. Niekoľko námetov na reflexiu. In Forum Historiae, 2018, roč. 12, č. 2. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Marie-Pierre Rey
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
UMR SIRICE
17 rue de la Sorbonne
75231 Paris cedex 05
mariepierre.rey@gmail.com

Kontakt