TÉMA TÉMA

Untitled Document

Historiografia sa vo všeobecnosti pomerne málo venuje priestoru, v ktorom sa udalosti odohrávali. Je zrejmé, že interakcie medzi politickými, hospodárskymi či sociálnymi javmi a životným prostredím, tvoria faktor, ktorý neraz viac ako čokoľvek iné ovplyvnil život človeka. Tomuto aspektu dejín sa v zahraničí už niekoľko desaťročí venuje systematická vedecká pozornosť v rámci odboru environmentálnych dejín. Hoci tento odbor nateraz nemá na Slovensku potrebné inštitucionálne a organizačné zázemie, environmentálne zameraný historický výskum sa realizuje aj u nás. V tomto čísle Forum Historiae ponúkame desať štúdií, ktoré sa venujú vzťahu človeka k prírode, vplyvu industrializácie na životné prostredie, prírodným parkom ako ukážkam „ideálnej krajiny", budovaniu cestnej sieti a jej vplyvu na krajinu a ďalším témam.

Forum Historiae 1/2017: Krajina, príroda a životné prostredie v minulosti
Zostavovatelia: Karol Hollý - Pavel Hronček
Preklady a jazyková úprava anglického jazyka: John Martin Kehoe, Jela Kehoe; Silvia Holéczyová a Jana Tomková (Your Choice - jazykové služby, s.r.o.); Petra Hollá
Jazyková korektúra: Katarína Prekopová
Obrázok na titulnej strane: William Wyld, Manchester from Kersal Moor (1852, výrez). Zdroj: royalcollection.org.uk
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Iveta Bohálová, Ján Botík, Michal Ďurčo, Ľudovít Hallon, Karol Hollý, Pavel Hronček, Mikuláš Huba, Peter Chrastina, Pavol Jakubec, Peter Jančura, Viktor Pál, Markéta Šantrůčková, Martin Turóci, Peter Urban
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2017

OBSAH OBSAH

« Späť

Problematika environmentálnych dejín na Slovensku

Untitled Document
Pavel Hronček
Summary

Hronček, Pavel: The Issue of Environmental History in Slovakia

Environmental history started to be formed as an autonomous discipline in the 1960s in the United States of America. Prof. Donald Worster is considered to be its founder. The discipline was formed under high pressure from a massive developing environmental movement that had emerged as a response to the deteriorating global environment. A negative mood was predominantly stirred up by the unrestrained development of industry, ruthless towards the landscape, and by the formation of a new "consumer" society. These sceptical attitudes accompanied the emerging discipline throughout its first years after formation.
Nowadays, the environmental history of the world has been developing as one of the key methodological and conceptual innovations of history, with a prerequisite to head towards a new concept for the interpretation of human history. With regard to understanding environmental history, it is necessary to emphasise that this history is no longer a history of man damaging the environment (landscape), but, on the contrary, its role is to study the dynamics of the relationship between man and the environment throughout the historical development, in the context of the present and future, while searching in the past for moral guidance for the future.
The way environmental history is understood internationally, is just beginning to develop here. Not only do we miss the conceptualisation of individual terms, but also of the entire discipline; we lack experts who would pay deeper and more systematic attention to the research. We also lack a specialised journal or workplace where such research in the field of environmental history could be carried out.

Keywords

environmental history, conceptualization, Slovakia, discipline, scientific research, research methods

Bibliografická informácia

Pavel Hronček : Problematika environmentálnych dejín na Slovensku. In Forum Historiae, 2017, roč. 11, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

PaedDr. Pavel Hronček, PhD. (1973) ukončil štúdium geografie a histórie na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 1997. Od tohto roku do roku 2015 pracoval ako vedecký pracovník a svojej alma mater a od roku 2015 pôsobí na fakulte BERG TU v Košiciach. Vo svojich výskumoch sa venuje dejinám historickej krajiny a ľudským aktivitám v prírodnom prostredí v minulosti s dôrazom na montánnu krajinu. Zaoberá sa systematickým výskumom a analýzami historickej krajinnej štruktúry Slovenska s využitím metód environmental history a historicko-geografického výskumu. Systematicky hodnotí pôsobenie antropogénnych činností na zložky prírodného prostredia a sleduje ich transformácie v jednotlivých časových horizontoch. Tiež sa venuje teoreticko-metodologickým otázkam dejín životného prostredia, výskumu dejín baníctva, banských procesov, banskej krajiny a problematike v oblasti dejín vied a techniky. Z oblastí svojich vedeckých záujmov publikoval dve desiatky monografií a viac ako sto pôvodných vedeckých prác doma i v zahraničí. Mnohé štúdie boli uverejnené v časopisoch indexovaných v databázach Current Contents, Web of Science či SCOPUS.


ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY) ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY)

2017/01 Krajina, príroda a životné prostredie v minulosti