TÉMA TÉMA

Untitled Document

Historiografia sa vo všeobecnosti pomerne málo venuje priestoru, v ktorom sa udalosti odohrávali. Je zrejmé, že interakcie medzi politickými, hospodárskymi či sociálnymi javmi a životným prostredím, tvoria faktor, ktorý neraz viac ako čokoľvek iné ovplyvnil život človeka. Tomuto aspektu dejín sa v zahraničí už niekoľko desaťročí venuje systematická vedecká pozornosť v rámci odboru environmentálnych dejín. Hoci tento odbor nateraz nemá na Slovensku potrebné inštitucionálne a organizačné zázemie, environmentálne zameraný historický výskum sa realizuje aj u nás. V tomto čísle Forum Historiae ponúkame desať štúdií, ktoré sa venujú vzťahu človeka k prírode, vplyvu industrializácie na životné prostredie, prírodným parkom ako ukážkam „ideálnej krajiny", budovaniu cestnej sieti a jej vplyvu na krajinu a ďalším témam.

Forum Historiae 1/2017: Krajina, príroda a životné prostredie v minulosti
Zostavovatelia: Karol Hollý - Pavel Hronček
Preklady a jazyková úprava anglického jazyka: John Martin Kehoe, Jela Kehoe; Silvia Holéczyová a Jana Tomková (Your Choice - jazykové služby, s.r.o.); Petra Hollá
Jazyková korektúra: Katarína Prekopová
Obrázok na titulnej strane: William Wyld, Manchester from Kersal Moor (1852, výrez). Zdroj: royalcollection.org.uk
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Iveta Bohálová, Ján Botík, Michal Ďurčo, Ľudovít Hallon, Karol Hollý, Pavel Hronček, Mikuláš Huba, Peter Chrastina, Pavol Jakubec, Peter Jančura, Viktor Pál, Markéta Šantrůčková, Martin Turóci, Peter Urban
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2017

OBSAH OBSAH

« Späť

Dejiny miestnej krajiny na príklade obce

Untitled Document
Martin Turóci
Recenzovaná publikácia

HRONČEK, Pavel: Environmental history of landscape. Case study of the Brusno. Banská Bystrica : Belianum, 2014, 106 s. ISBN 978-80-557-0704-4

Bibliografická informácia

Martin Turóci : Dejiny miestnej krajiny na príklade obce. In Forum Historiae, 2017, roč. 11, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Mgr. Martin Turóci (1983) absolvoval štúdium histórie v rokoch 2003 − 2008 na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Od roku 2008 pracuje v Kysuckom múzeu v Čadci ako historik. Venuje sa regionálnym dejinám a historickej geografii. Jeho špecializáciou sú politické, hospodárske a vojenské dejiny, zvlášť problematika veľkej hospodárskej krízy. Od roku 2012 je externým doktorandom Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde v rámci svoje dizertačnej práce rieši problematiku veľkej hospodárskej krízy v regióne severozápadného Slovenska. Je autorom a spoluautorom niekoľkých vedeckých monografií, okrem ktorých napísal aj približne tri desiatky odborných a popularizačných článkov.


ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY) ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY)

2017/01 Krajina, príroda a životné prostredie v minulosti