Etické štandardy časopisu

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ČASOPISE

Forum Historiae (ďalej aj FH) je recenzovaný internetový interdisciplinárny vedecký časopis zameraný na témy súvisiace s dejinami stredoeurópskeho priestoru s dôrazom na skúmanie sociálnych javov a procesov od najstarších dejín až po súčasnosť. FH vychádza dvakrát ročne v podobe monotematických čísiel venujúcich sa konkrétnym témam z rôznych historiografických perspektív (štúdie z oblasti politických, sociálnych, kultúrnych dejín), súčasne sa však kladie dôraz na interdisciplinárne presahy (štúdie z oblasti metodológie, dejín pojmov, dejín literatúry a umenia, filozofie dejín, sociológie, sociálnej antropológie, politológie atď.).
FH vychádza pri Historickom ústave Slovenskej akadémie vied. Časopis vedú redaktori na čele s hlavným redaktorom v spolupráci s redakčnou radou časopisu, ktorá je zložená zo spoločenských a humanitných vedcov zo Slovenska a zahraničia. Redaktori dohliadajú na dodržiavanie etických štandardov a kontrolujú kvalitu publikovaných príspevkov. Etické štandardy sú záväzné pre redakciu FH a autorov, ktorí publikujú v časopise FH. Časopis FH vychádza dva krát ročne, v podobe monotematických čísel. Za výber príspevkov a ich formálnu stránku zodpovedajú editori v súčinnosti s redakciou.
Forum Historiae je časopis s voľným prístupom podľa definície BOAI o voľnom prístupe. Všetky obsahy sú voľne dostupné bez poplatku akémukoľvek užívateľovi či inštitúcii. Používatelia môžu čítať, sťahovať, kopírovať, distribuovať, tlačiť či iným spôsobom nakladať s plnotextovými obsahmi článkov (v súlade s publikačnou etikou a autorskými právami platnými v Slovenskej republike) bez predchádzajúceho vyžiadania povolenia od vydavateľa alebo autora.
Publikovanie príspevkov v FH nie je spoplatnené, od autorov nemôže byť vyžadovaná žiadna finančná úhrada.
V časopise Forum Historiae je možné publikovať štúdie v slovenskom, českom a anglickom jazyku.

POVINNOSTI REDAKCIE

Redakcia dohliada, aby publikované príspevky zodpovedali medzinárodne akceptovaným etickým zásadám a akademickým zvyklostiam a bráni zneužitiu a ovplyvňovaniu intelektuálnych a etických zásad komerčnou sférou. Redakcia sa zaväzuje neustále zvyšovať kvalitu časopisu, podporovať slobodu slova, nezávislosť redaktorov a vedeckú diskusiu a chrániť duševné vlastníctvo.

PÔVODNOSŤ PRÍSPEVKOV

Časopis Forum Historiae uverejňuje výlučne pôvodné príspevky, ktoré prešli recenzným konaním. Odbornú kvalitu každého príspevku posúdia minimálne dvaja recenzenti. Recenzentmi sú vedeckí pracovníci pôsobiaci v akademickom a vysokoškolskom prostredí alebo iných odborných inštitúciách. Recenzné konanie je anonymné. Redakcia neakceptuje plagiáty a príspevky, ktoré nezodpovedajú vedeckým kritériám.

POVINNOSTI EDITORA
Editor (alebo editori) má právo odmietnuť ponúkaný príspevok v prípade, že ten nie je v súlade s tematickým zameraním pripravovaného čísla. O uverejnení článku rozhoduje editor (alebo editori) a redakcia s ohľadom na výsledok recenzného konania. Pokiaľ je redaktor, resp. editor aj autorom publikujúcim vo vlastnom časopise, recenzné konanie musí prebiehať nezávisle na ňom. Bez recenzného konania môžu byť publikované výlučne recenzie a prepisy historických dokumentov. Editor (alebo editori) nesmie byť v konflikte záujmov s autormi predkladaných príspevkov. Editor (alebo editori) zachovajú anonymitu autorov príspevkov aj recenzentov. Editor, recenzent a redaktori posudzujú kvalitu príspevkov bez ohľadu na vek, pohlavie, rasu, sexuálnu orientáciu, náboženské vyznanie, národnosť, etnický pôvod, štátnu príslušnosť a politické názory autorov.

POVINNOSTI AUTORA

Jednotlivé čísla časopisu Forum Historiae sú monotematické, editor (alebo editori) oslovujú odborníkov na danú oblasť s ponukou uverejniť príspevok. Potenciálni autori sa môžu obrátiť na redakciu s ponukou publikovania príspevku.
Výsledky recenzného konania sú pre autorov záväzné. Podmienkou pre uverejnenie príspevku je zapracovanie odporúčaní recenzentov v rozsahu akom určia recenzenti. Autori sú povinní dodržiavať citačnú normu FH a publikačné štandardy uverejnené na http://www.forumhistoriae.sk/web/guest/redakcia. Každý autor, ktorý sa podieľal na výskume a písaní príspevku musí byť uvedený ako spoluautor a zároveň ako spoluautor nesmie byť uvedená osoba, ktorá sa na výskume a písaní nepodieľala. Autor má právo odvolať sa voči rozhodnutiu nepublikovať jeho príspevok. Odvolanie musí adresovať hlavnému redaktorovi. O odvolaní rozhoduje redakcia, vo výnimočných prípadoch v spolupráci s domácou a zahraničnou redakčnou radou. Autor zaslaním príspevku súhlasí s týmito etickými štandardmi.
Autori súhlasia s neobmedzeným a bezplatným sprístupnením svojich príspevkov na stránke www.forumhistoriae.sk a v databázach vedeckých časopisov.

RECENZNÉ KONANIE A POVINNOSTI RECENZENTOV

Recenzné konanie je objektívne, anonymné a dôverné. Každý príspevok je posúdený dvomi anonymnými recenzentmi. Recenzenti kriticky zhodnotia všetky relevantné aspekty príspevku - pôvodnosť a originalitu, kvalitu použitej metódy a analýzy, adekvátnosť použitých zdrojov. Recenzenti sa musia vyhýbať nekorektnej kritike a ad hominem útokom. Tretia strana nemá prístup k recenznému posudku. Recenzenti nesmú byť v konflikte záujmov s autorom, s predkladaným výskumom a/alebo s organizáciou, resp. jednotlivcom, ktorý financuje alebo iným spôsobom podporuje výskum. Recenzentov vyberajú editori čísla na základe odborného zamerania a erudície. Recenzentmi sú vedeckí pracovníci pôsobiaci v akademickom a vysokoškolskom prostredí alebo iných odborných inštitúciách.
Prípadné sporné otázky, ktoré nie sú regulované v týchto etických štandardoch budú riešené v súlade s pravidlami Committee on Publication Ethics (http://publicationethics.org/resources/guidelines).