Etické štandardy časopisu

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ČASOPISE
Forum Historiae (ďalej aj FH) je recenzovaný internetový interdisciplinárny vedecký časopis primárne zameraný na témy súvisiace s dejinami stredoeurópskeho priestoru s dôrazom na skúmanie sociálnych javov a procesov od najstarších dejín až po súčasnosť. Forum Historiae vydáva Historický ústav Slovenskej akadémie vied. Vychádza dvakrát ročne v podobe monotematických čísiel venujúcich sa konkrétnym témam z rôznych historiografických perspektív (štúdie z oblasti politických, sociálnych, kultúrnych dejín), súčasne sa však kladie dôraz na interdisciplinárne presahy (štúdie z oblasti metodológie, dejín pojmov, dejín literatúry a umenia, filozofie dejín, sociológie, sociálnej antropológie, politológie atď.).
Časopis vedie Redakcia v spolupráci s Domácou a Zahraničnou redakčnou radou časopisu, ktoré sú zložené zo spoločenskovedných a humanitných vedcov zo Slovenska a zahraničia. Redakčné rady dohliadajú na dodržiavanie etických štandardov a kontrolujú a garantujú kvalitu časopisu. Etické štandardy sú záväzné pre redakciu FH a autorov, ktorí publikujú v časopise.
Forum Historiae vychádza dvakrát ročne, v podobe monotematických čísel. Čísla sú zostavované a pripravované na vydanie dvomi editormi, ktorí spracúvajú prijaté rukopisy a zabezpečujú recenzné konanie. Aspoň jeden z editorov musí byť členom Redakcie, Domácej alebo Zahraničnej redakčnej rady FH.
Forum Historiae je časopis s voľným prístupom (Open Access) podľa definície BOAI o voľnom prístupe. Všetky obsahy sú čitateľom voľne dostupné podľa licencie Creative Commons CC BY 4.0. Používatelia môžu používať plnotextové obsahy časopisu ako zdroj a prameň, môžu ho distribuovať alebo iným spôsobom využívať na nekomerčné aj komerčné účely, pokiaľ riadne uvedú zdroj a autora ako pôvodného tvorcu použitého obsahu.
Publikovanie príspevkov v FH nie je spoplatnené, od autorov nemôže byť vyžadovaná žiadna finančná úhrada.
V časopise FH je možné publikovať články v slovenskom, českom a anglickom jazyku.

POVINNOSTI REDAKCIE
Redakcia dohliada, aby publikované príspevky zodpovedali medzinárodne akceptovaným etickým zásadám a akademickým zvyklostiam a bráni zneužitiu a ovplyvňovaniu intelektuálnych a etických zásad komerčnou sférou. Redakcia sa zaväzuje neustále zvyšovať kvalitu časopisu, podporovať slobodu slova, nezávislosť redaktorov a vedeckú diskusiu a chrániť duševné vlastníctvo.

POVINNOSTI EDITORA
Editor jednotlivých čísiel pripravuje a uverejňuje výzvu na publikovanie; tiež môže osloviť konkrétnych odborníkov na danú oblasť s ponukou na odovzdanie rukopisu na publikovanie.
Editor má právo odmietnuť ponúkaný rukopis v prípade, že ten nie je v súlade s tematickým zameraním pripravovaného čísla. O uverejnení článku rozhoduje editor a redakcia s ohľadom na výsledok recenzného konania. Pokiaľ je editor zároveň aj autorom publikujúcim v čísle, ktoré zostavuje, recenzné konanie musí prebiehať nezávisle na ňom. Bez recenzného konania môžu byť publikované výlučne recenzie a prepisy historických dokumentov. Editor nesmie byť v konflikte záujmov s autormi predkladaných príspevkov. Editor zachováva anonymitu autorov príspevkov aj recenzentov. Editor, recenzent a redaktori posudzujú kvalitu príspevkov bez ohľadu na vek, pohlavie, farbu pleti, sexuálnu orientáciu, náboženské vyznanie, národnosť, etnický pôvod, štátnu príslušnosť a politické názory autorov.

PÔVODNOSŤ PRÍSPEVKOV
Časopis Forum Historiae uverejňuje výlučne pôvodné príspevky, ktoré prešli recenzným konaním. Odbornú kvalitu každého príspevku posudzujú dvaja recenzenti. Recenzentmi sú vedeckí pracovníci pôsobiaci v akademickom a vysokoškolskom prostredí alebo iných odborných inštitúciách. Recenzné konanie je anonymné.
Redakcia neakceptuje plagiáty a príspevky, ktoré nezodpovedajú vedeckým kritériám. Odhalené plagiáty Forum Historiae nahlasuje inštitúcii, ktorá zamestnáva autora alebo inej nadriadenej inštancii.

POVINNOSTI AUTORA
Autori sú povinní dodržiavať publikačné štandardy a citačnú normu FH. Výsledky recenzného konania sú pre autorov záväzné. Podmienkou pre uverejnenie príspevku je zapracovanie odporúčaní recenzentov v rozsahu akom určia recenzenti. Autor má právo odvolať sa voči rozhodnutiu nepublikovať jeho príspevok (napr. v prípade ak recenzent nesprávne pochopil alebo prehliadol kľúčové aspekty rukopisu). Odvolanie musí obsahovať vysvetlenie a zdôvodnenie; adresuje sa hlavnému redaktorovi. O odvolaní rozhoduje redakcia, vo výnimočných prípadoch v spolupráci s domácou a zahraničnou redakčnou radou.
Autori príspevkov sú bezvýhradnými majiteľmi autorských práv, zároveň však zaslaním rukopisu na publikovanie súhlasia s uvedenými etickými štandardmi, Open Access a Creative Commons CC BY 4.0 licenciou časopisu.

RECENZNÉ KONANIE A POVINNOSTI RECENZENTOV
Recenzné konanie je anonymné a dôverné. Príspevky sú anonymizované a posudzované dvomi recenzentmi. Totožnosť recenzenta nie je oznámená autorom ani ďalším recenzentom, s výnimkou prípadov, ak si to recenzent vyslovene želá. Recenzenti kriticky zhodnotia všetky relevantné aspekty príspevku - pôvodnosť a originalitu, kvalitu použitej metódy a analýzy, adekvátnosť použitých zdrojov. Recenzenti sa musia vyhýbať nekorektnej kritike a ad hominem útokom. Tretia strana nemá prístup k recenznému posudku. Recenzenti nesmú byť v konflikte záujmov s autorom, s predkladaným výskumom a/alebo s organizáciou, resp. jednotlivcom, ktorý financuje alebo iným spôsobom podporuje výskum. Recenzentov vyberajú editori čísla na základe odborného zamerania a erudície. Recenzentmi sú vedeckí pracovníci pôsobiaci v akademickom a vysokoškolskom prostredí alebo iných odborných inštitúciách.
Prípadné sporné otázky, ktoré nie sú regulované v týchto etických štandardoch budú riešené v súlade s pravidlami Committee on Publication Ethics.